Ngày 22 tháng 4, T?ng th?ng Trump ?? ky s?c l?nh t?m d?ng nh?p c?nh ??i v?i m?t s? ng??i nh?p c? vì nguy c? c?a h? ??i v?i th? tr??ng lao ??ng M? trong giai ?o?n ph?c h?i kinh t? sau ??i d?ch COVID-19. S?c l?nh có hi?u l?c t? 11 gi? 59 phút t?i ngày 23 tháng 4 (gi? EDT) và h?t hi?u l?c sau 60 ngày n?u T?ng th?ng kh?ng gia h?n. C?ng dan M?, th??ng trú dan và nh?ng ng??i ???c c?p th? th?c ??nh c? tr??c và vào ngày s?c l?nh b?t ??u có hi?u l?c s? kh?ng b? ?nh h??ng. Theo s?c l?nh này, nh?ng th? th?c ?ang có hi?u l?c s? kh?ng b? thu h?i. Các d?ch v? c?p xét th? th?c th?ng th??ng ?? t?m ng?ng trên toàn th? gi?i nh?ng tu? thu?c vào ?i?u ki?n cho phép, các ??i s? quán và L?nh s? quán v?n ti?p t?c cung c?p d?ch v? c?p xét th? th?c kh?n và thi?t y?u ??i v?i các ???ng ??n kh?ng ch?u ?nh h??ng b?i s?c l?nh này. Toàn v?n c?a s?c l?nh ???c ??ng t?i trang web c?a Nhà Tr?ng t?i: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/     

波斯波利斯赛程 www.ramljg.com.cn Th?ng báo quan tr?ng ??i v?i ???ng ??n xin th? th?c liên quan t?i d?ch virus corona ch?ng m?i: T? ngày 19 tháng 3 n?m 2020, ??i s? quán Hoa K? t?i Hà N?i và T?ng L?nh s? quán Hoa K? t?i thành ph? H? Chí Minh hu? t?t c? các cu?c h?n ph?ng v?n xin th? th?c ??nh c? và th? th?c kh?ng ??nh c? th?ng th??ng. B? ph?n Th? th?c s? ho?t ??ng l?i bình th??ng ngay khi có th? nh?ng hi?n t?i chúng t?i ch?a có th?ng tin ngày m? c?a c? th?. Phí xin th? th?c c?a b?n có hi?u l?c t?i Vi?t Nam trong vòng m?t n?m k? t? ngày ?óng. N?u b?n có v?n ?? kh?n c?p c?n ?i M? g?p, vui lòng làm theo h??ng d?n t?i http://www.ramljg.com.cn/vn/vn-niv-expeditedappointment.asp ?? yêu c?u cu?c h?n kh?n.


Theo Tuyên b? T?ng th?ng s? 9984, 9992, 9993, 9996 và Tuy?n b? ti?p theo ???c ban hành ngày 24 tháng 5 n?m 2020, các c?ng dan n??c ngoài nào ?? t?ng ??n các n??c ???c li?t kê d??i ?ay trong vòng 14 ngày tr??c khi ??n M? s? b? t?m c?m nh?p c?nh vào M?:

- Bra-xin 
- V??ng qu?c Liên hi?p Anh và B?c Ireland (Anh Qu?c), ngo?i tr? các vùng l?nh th? n?m ngoài Chau ?u
- C?ng hòa Ireland
- 26 qu?c gia thu?c kh?i Schengen bao g?m áo, B?, C?ng hòa Séc, ?an M?ch, Estonia, Ph?n Lan, Pháp, ??c, Hy L?p, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, B? ?ào Nha, Slovakia, Slovenia, Tay Ban Nha, Th?y ?i?n, và Th?y S?
- C?ng hòa H?i giáo Iran
- Trung Qu?c, kh?ng bao g?m H?ng K?ng và Ma Cau,

Theo Tuyên b?, m?t s? tr??ng h?p s? ???c mi?n tr? kh?i l?nh c?m nh?p c?nh này, trong ?ó bao g?m th??ng trú dan Hoa K? và m?t s? tr??ng h?p là ng??i than gia ?ình c?a c?ng dan Hoa K? và th??ng trú dan Hoa K?. N?u b?n sinh s?ng ho?c t?ng ??n các qu?c gia nêu trên trong th?i gian g?n ?ay hay b?n có d? ??nh quá c?nh ho?c ?i qua các qu?c gia này tr??c khi nh?p c?nh vào M?, b?n nên ho?n cu?c ph?ng v?n xin th? th?c và ??t cu?c h?n m?i sau 14 ngày k? t? ngày b?n r?i các n??c nói trên.

??ng th?i, n?u b?n ?ang có các tri?u ch?ng gi?ng b?nh cúm, ho?c b?n tin r?ng mình có nguy c? ?? ph?i nhi?m v?i virus corona ch?ng m?i, b?n nên ho?n cu?c h?n c?a mình và ??t cu?c h?n m?i sau ít nh?t 14 ngày. ???ng ??n kh?ng ph?i tr? l? phí khi thay ??i cu?c h?n và phí xin th? th?c có hi?u l?c trong n??c trong vòng m?t n?m k? t? ngày ?óng. N?u có th?c m?c liên quan ??n v?n ?? ??t l?i cu?c h?n, vui lòng liên h? v?i chúng t?i t?i http://www.ramljg.com.cn/vn_vn/vn-main-contactus.asp ?? ???c h??ng d?n c? th?.


L?u y: ???ng ??n xin th? th?c kh?ng ??nh c? ph?i ?i?n m?u ??n xin th? th?c DS-160 và n?p tr?c tuy?n tr??c khi ??t h?n ph?ng v?n, sau ?ó c?p nh?t m? v?ch ??n DS-160 hi?n t?i c?a mình b?ng cách vào m?c “C?p nh?t H? s?” t?i trang web này. Khi ??t l?ch h?n, vui lòng CH? dùng m? v?ch t? ??n xin th? th?c DS-160 hi?n t?i. N?u quy v? ?? ??t h?n ph?ng v?n v?i m? xác nh?n DS-160 c? ho?c m? xác nh?n DS-160 kh?ng h?p l?/kh?ng chính xác, quy v? ph?i c?p nh?t m? xác nh?n DS-160 m?i, h?p l? trên h? s? cá nhan t?i ustraveldocs.com/vn ít nh?t ba (3) ngày làm vi?c tr??c ngày ph?ng v?n.  N?u quy v? kh?ng c?p nh?t, quy v? s? kh?ng ???c phép vào ph?ng v?n và ph?i ??t l?i cu?c h?n m?i s? d?ng m? xác nh?n DS-160 h?p l?. Vui lòng mang theo gi?y Xác nh?n ??n DS-160 và gi?y Xác nh?n cu?c h?n khi ?i ph?ng v?n.


Vào ngày 31 tháng 1, 2020, Tuyên b? T?ng th?ng m?i s? 9983 ???c ban hành ?? b? sung thêm các ?i?u kho?n h?n ch? ?i l?i ?? ???c ?? c?p trong Tuyên b? T?ng th?ng s? 9645 b?ng vi?c m? r?ng các ?i?u kho?n h?n ch? này ??i v?i c?ng dan c?a sáu n??c khác. Các ?i?u kho?n h?n ch? này ch? áp d?ng v?i th? th?c ??nh c? và th? th?c di?n trúng th??ng, kh?ng áp d?ng v?i th? th?c kh?ng ??nh c?. ?? bi?t th?ng tin, vui lòng truy c?p t?i ?ay.

Mount Rushmore - South Dakota

Chào m?ng ??n v?i D?ch v? Th?ng tin Th? Th?c Hoa K? dành cho Vi?t Nam. Trên trang web này, b?n có th? tìm th?ng tin v? Th? Th?c ??nh c? và Th? Th?c kh?ng ??nh c? c?a Hoa K? c?ng nh? các yêu c?u ?? xin m?i lo?i Th? Th?c. B?n c?ng có th? tìm hi?u cách thanh toán l? phí xét ??n xin Th? Th?c c?n thi?t và ??t l?ch h?n ph?ng v?n t?i ??i s? quán Hoa K? ? Hà N?i và L?nh s? quán ? Thành ph? H? Chí Minh.

?ay là trang web chính th?c cung c?p th?ng tin v? Th? Th?c c?a ??i s? quán Hoa K? t?i Vi?t Nam.