Naliehavé informácie pre ?iadate?ov o víza tykajúce sa nového koronavírusu:
Na základe prezidentskych vyhlásení ?. 9984, 9992, 9993, 9996 ako aj na základe posledného vyhlásenia, zo 24. mája 2020 je pozastaveny vstup do USA cudzím ?tátnym príslu?níkom, ktorí 14 dní pred ich odcestovaním do USA, boli fyzicky prítomní v ktorejko?vek z uvedenych krajín:
  • Brazília
  • Spojené krá?ovstvo Ve?kej Británie a Severného írska, s vynimkou zámorskych území mimo Európy
  • írska republika;
  • 26 krajín, ktoré tvoria schengensky priestor (Rakúsko, Belgicko, ?eská republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Ma?arsko, Island, Taliansko, Loty?sko, Lichten?tajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Po?sko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, ?panielsko, ?védsko a ?vaj?iarsko)
  • Iránska islamská republika;
  • ?ínska ?udová republika, s vynimkou osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu a Macaa
Na pozastavenie vstupu sa vz?ahujú ur?ité vynimky, vrátane vynimiek pre osoby s legálnym trvalym pobytom v USA, pre niektorych rodinnych príslu?níkov ob?anov USA a rodinnych príslu?níkov os?b s legálnym trvalym pobytom v USA, okrem tych, ktoré sú uvedené v tychto vyhláseniach. Ak sa pred plánovanou cestou do USA zdr?iavate, alebo ak ste nedávno cestovali, alebo ak plánujete tranzit do niektorej z vy??ie uvedenych krajín, odporú?ame vám, aby ste si termín vízového pohovoru naplánovali najsk?r 14 dní po odchode z danej krajiny (danych krajín). Okrem toho, ak poci?ujete chrípkové symptómy, alebo ak si myslíte, ?e ste boli vystaveny novému koronavírusu, d?razne vám odporú?ame, aby ste termín pohovoru posunuli minimálne o 14 dní.  Za zmenu termínu pohovoru sa neú?tuje ?iaden poplatok a poplatky za ?iados? o víza MRV platia jeden rok po ich úhrade v krajine, kde boli uhradené. Ak máte otázky o prelo?ení termínu pohovoru na konzuláte, kontaktujte nás, prosím, na http://cdn.ustraveldocs.com/sk/sk-main-contactus.asp, aby sme vám mohli poskytnú? konkrétne usmernenie.
22. apríla prezident Trump podpísal vyhlásenie, ktorym pozastavil vstup do Spojenych ?tátov niektorym imigrantom, ktorí predstavujú riziko pre americky trh práce po?as hospodárskeho o?ivenia po pandémii COVID-19.?Toto vyhlásenie nadobudlo ú?innos? 23. apríla o 23:59 vychodného ?asu na obdobie 60 dní, s mo?nos?ou pred??enia. Ob?anov USA, os?b s legálnym trvalym pobytom v USA  a os?b s imigra?nymi vízami, ktoré boli vydané pred nadobudnutím ú?innosti tohto vyhlásenia, sa pozastavenie netyka. Na základe tohto vyhlásenia nie sú zru?ené ?iadne platné víza. USA celosvetovo preru?ili poskytovanie rutinnych slu?ieb spojenych s ude?ovaním víz, ale ak to zdroje dovolia, ve?vyslanectvá a konzuláty budú aj na?alej poskytova? núdzové a nevyhnutné slu?by spojené s ude?ovaním víz pre ?iadate?ov ktorí nepodliehajú tomuto prezidentskému vyhláseniu. Cely text prezidentského vyhlásenia je uverejneny na webovej stránke Bieleho domu:??https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/
Informácie pre ?iadate?ov o víza tykajúce sa nového koronavírusu:
Ve?vyslanectvo USA v Bratislave ru?í od 16 .3. 2020 termíny na podávanie ?iadostí o pris?ahovalecké aj nepris?hovalecké víza. Od 16. marca 2020 Ve?vyslanectvo USA neprijíma ?iadosti o víza bez pohovoru pre v?etky vízové kategórie. Termíny obnovíme ihne?, ke? to bude mo?né, ale momentálne nem??me uvies? konkrétny dátum. Poplatok za víza MRV je platny a; m??ete ho pou?i? pri ?iadosti o víza po?as jedného roka odo dňa jeho úhrady. Ak musíte okam?ite cestova? pre urgentú situáciu, postupujte, prosím, pod?a usmernenia, ktoré nájdete na http://cdn.ustraveldocs.com/sk/sk-niv-expeditedappointment.asp a po?iadajte o mimoriadny termín vízového pohovoru.
Ak plánujete vycestova? do USA a na polícii ste odovzdali pas s platnymi nepris?ahovaleckymi vízami, nepodávajte ?iados? o ESTA. Oznámte to, prosím, ve?vyslanectvu USA e-mailom na [email protected], alebo podajte ?iados? o nové vízum pod?a in?trukcií na stránke www.ustraveldocs.com/sk.
D?LE?ITé UPOZORNENIE PRE ?IADATE?OV: Ka?dy ?iadate? si musí vyplni? on-line ?iados? DS-160 na https://ceac.state.gov/CEAC . Upozorňujeme, ?e bez vyplnenej ?iadosti DS-160 ?iadate?om nebude umo?nené zú?astni? sa na pohovore a budú si musie? vytvori? novú ?asenku na pohovor. Aj ke? ste mali vízum v minulosti a chcete po?iada? o nové vízum, musíte vyplni? novy formulár DS-160. Pre?ítajte si pozorne postup pri podavaní ?iadosti o americké vízum na na?ich webovych stránkach tu: http://www.ramljg.com.cn/sk/sk-niv-visaapply.asp

波斯波利斯赛程 www.ramljg.com.cn 31. januára 2020 bolo vydané nové prezidentské vyhlásenie (?prezidentské vyhlásenie 9983“), ktoré roz?iruje sú?asné cestovné obmedzenia P.P. 9645 ich o ?tátnych príslu?níkov ?iestich ?al?ích krajín. Obmedzenia sa vz?ahujú iba na pris?ahovalecké víza a / alebo na DV lotériu, na nepris?ahovalecké víza sa nevz?ahujú. Viac informácií je k dispozícii na tomto odkaze.

Mount Rushmore - South Dakota

Vitajte na stránke Vízového informa?ného servisu USA pre Slovensko. Na tejto stránke nájdete informácie tykajúce sa pris?ahovaleckych a nepris?ahovaleckych víz a po?iadavky pre jednotlivé typy víz. Tie? sa tu dozviete, ako zaplati? vízovy poplatok a ako sa zaregistrova? na pohovor na Ve?vyslanectve USA v Bratislave.

Toto je oficiálna stránka pre informácie o vízach Ve?vyslanectva USA na Slovensku.