Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Ubieganie si? o wiz? bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Ubieganie si? o wiz? bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Procedura ubiegania si? o wiz? jest jednakowa w przypadku starania si? o wiz? po raz pierwszy oraz odnawiania wizy. Nale?y pami?ta?, ?e wiza mo?e by? wa?na nawet, je?li paszport, w którym wiza si? znajduje, straci? ju? wa?no??. Mo?na wtedy podró?owa? do Stanów Zjednoczonych ze starym paszportem z wa?n? wiz? oraz nowym, wa?nym paszportem.

Ubieganie si? o wiz? bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Mog? Państwo kwalifikowa? si? do ubiegania o wiz? bez konieczno?ci zg?oszenia si? na rozmow? z konsulem. Prosimy o uwa?ne przeczytanie nast?puj?cych instrukcji:

Kategoria 1:

Osoby ubiegaj?ce si? o wiz? w jednej z wy?ej wymienionych kategorii mog? z?o?y? dokumenty dotycz?ce ich podania wizowego w okienku dla wiz dyplomatycznych/oficjalnych. Ambasady USA w Warszawie od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10:00-11:00. Dni wolne i ?wi?ta

Osoby ubiegaj?ce si? o wiz? A-3, G-5 lub NATO-7 nie mog? by? zwolnione z wymogu przeprowadzenia rozmowy (za ka?dym razem, gdy ubiegaj? si? o wiz?, musz? odby? rozmow? z urz?dnikiem konsularnym).

Kategoria 2:

Niektórzy obywatele polscy mieszkaj?cy w Polsce, którzy ubiegaj? si? o wizy B1/B2 mog? by? zwolnieni z wymogu odbycia rozmowy z konsulem. Prosimy o dok?adne sprawdzenie, jakie warunki nale?y spe?ni? i post?powanie wg. instrukcji.

 • Podró?ni, którzy ukończyli 80 lat (decyduje data urodzin) i poprzednio nie otrzymali odmowy wydania wizy do USA,
 • Dzieci w wieku poni?ej 14 lat, które poprzednio nie otrzyma?y odmowy wydania wizy  do USA (aby uzyska? wi?cej informacji, prosimy odwiedzi? stron? Wizy dla dzieci),

Kategoria 3:

Osoby, które odnawiaj? wizy B1/B2, C1/D, F lub M, wydane po 10 grudnia 2007 roku, ich dane osobowe nie uleg?y zmianie, paszport z poprzedni? wiz? amerykańsk? nie zosta? zagubiony/skradziony i które spe?niaj? wszystkie poni?sze kryteria:

 • Ubiegaj? si? o wiz? w tej samej kategorii jak poprzednia wiza.
 • S? polskimi obywatelami mieszkaj?cymi w Polsce.
 • Mia?y ukończone 14 lat w momencie wydania poprzedniej wizy.
 • Od wydania ostatniej wizy nie otrzymali odmowy wydania wizy lub odmowy w sytemie ESTA.
 • Poprzednia wiza by?a wydana na pe?ny okres wa?no?ci.
 • Ubiegaj? si? o now? wiz? w ci?gu 12 miesi?cy od czasu wyga?ni?cia poprzedniej wizy.

Osoby ubiegaj?ce si? o wizy F lub M, które kontynuuj? ten sam program studiów lub kurs nauki lub ucz?szczaj? do tej samej szko?y. Numer SEVIS na poprzednim oraz nowym formularzu I-20 (wizy F lub M) musi by? taki sam.

Wymagane post?powanie

Krok 1
Nale?y wnie?? op?at? za rozpatrzenie podania o wiz?. 

Osoby ubiegaj?ce si? o wiz? kategorii A, G, lub NATO w celu odbycia oficjalnej podró?y nie musz? wnosi? op?aty MRV.

Krok 2
Nale?y wype?ni? elektroniczny wniosek o wiz? nieimigracyjn? (DS-160).

Krok 3
Nale?y zarejestrowa? si? korzystaj?c z tej strony internetowej, za wyj?tkiem osób ubiegaj?cych si? o wizy A, G lub NATO. Prosimy sprawdzi? jak ubiega? si? o wizy A, G, lub NATO tutaj

Aby zakwalifikowa? si? do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzie? na kwalifikuj?ce pytania on-line lub zadzwoni? pod numer infolinii

Aby umówi? si? na spotkanie, nale?y poda? trzy informacje:

 • Dane z Państwa paszportu
 • Numer potwierdzenia wp?aty(aby uzyska? pomoc w odnalezieniu tego numeru, nale?y klikn?? tutaj)
 • Dziesi?ciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzaj?cej z?o?enie formularza DS-160.

Krok 4

Nale?y dostarczy? wszystkie wymienione poni?ej dokumenty do jednego z biur TNT. TNT dostarczy dokumenty do Ambasady lub Konsulatu bezp?atnie.

 • Interview Waiver Confirmation Letter (wygenerowany podczas rejestracji on-line).
 • Wa?ny paszport oraz wszystkie paszporty z wa?n? wiza do USA.
 • Potwierdzenie wype?nienia elektronicznego wniosku DS-160 (jedna kartka z kodem kreskowym i zdj?ciem).
 • Inne dokumenty, w zale?no?ci od kategorii wizowej, I-20 dla wiz F i M, ksi??eczka marynarska i list od pracodawcy dla wiz C1/D.

Aby wy?wietli? list? lokalizacji biur TNT Express, do których nale?y dostarczy? dokumenty, nale?y klikn?? tutaj.

Paszporty przes?ane w jakikolwiek inny sposób b?d? odes?ane bez rozpatrzenia sprawy.

Proces wizowy mo?e trwa? do 10 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do wezwania na indywidualn? rozmow? z konsulem ka?dej osoby staraj?cej si? o wiz?.

Ubieganie si? o wiz? nieimigracyjn?.