Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Umówienie terminu rozmowy

Umówienie terminu rozmowy

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Obywatel obcego kraju zamierzaj?cy wjecha? do Stanów Zjednoczonych musi najpierw uzyska? wiz? nieimigracyjn? na pobyt czasowy lub wiz? imigracyjn? na pobyt sta?y. Obywatele krajów zakwalifikowanych do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) mog? uda? si? do USA bez wizy. Osoby z krajów niekwalifikuj?cych si? do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) lub podró?uj?ce w celu podj?cia studiów, pracy lub uczestniczenia w programie wymiany musz? ubiega? si? o wiz? nieimigracyjn?.

Osoby ubiegaj?ce si? o wiz? musz? osobi?cie stawi? si? na rozmow? w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Nale?y umówi? si? na tak? rozmow? za po?rednictwem internetu (korzystaj?c z tej strony) lub telefonicznego biura obs?ugi klienta.

Niektóre osoby mog? ubiega? si? o wiz? bez wymogu przeprowadzenia rozmowy z konsulem.

Rozmowy wizowe przeprowadzane s? w j?zyku polskim i angielskim. Je?eli nie mówi? Państwo w ?adnym z wymienionych j?zyków, zalecamy, aby na rozmow? z konsulem przyj?? z t?umaczem. T?umaczem mo?e by? cz?onek rodziny, pod warunkiem ?e ma ukończone 18 lat.

Aby t?umacz móg? uczestniczy? w spotkaniu wizowym, osoba ubiegaj?ca si? o wiz? musi stworzy? profil na tej stronie internetowej, wyznaczy? spotkanie i zg?osi? imi? i nazwisko t?umacza, który b?dzie towarzyszy? osobie ubiegaj?cej si? o wiz?. Imi? i nazwisko t?umacza (zgodnie z paszportem lub innym dokumentem to?samo?ci) nale?y wys?a? na adres [email protected]Zg?oszenie musi by? wys?ane w j?zyku polskim lub angielskim. Nale?y poczeka? na potwierdzenie zg?oszenia.

W zwi?zku z procedurami bezpieczeństwa, t?umacz nie b?dzie móg? wej?? do Ambasady/Konsulatu, je?eli nie zostanie zg?oszony najpó?niej 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

Nie nale?y podejmowa? ?adnych nieodwracalnych decyzji zwi?zanych z podró?? ani kupowa? biletu a? do chwili otrzymania paszportu z wiz?. Nie mo?emy zagwarantowa?, ?e wiza zostanie wydana.

Dodatkowe dokumenty

Aby umówi? si? na spotkanie w sprawie wizy nieimigracyjnej nale?y posiada? nast?puj?ce informacje i dokumenty:

  • wa?ny paszport na podró? do Stanów Zjednoczonych z dat? wa?no?ci przynajmniej sze?? miesi?cy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba ?e na mocy umów z poszczególnymi krajami obowi?zuj? zwolnienia w tym zakresie), Je?li w paszporcie wymieniona jest wi?cej ni? jedna osoba, wniosek musi z?o?y? ka?da osoba ubiegaj?ca si? o wiz?,
  • potwierdzenie wniesienia op?aty MRV za rozpatrzenie wniosku o wiz?,
  • stron? potwierdzaj?c? z?o?enie formularza DS-160. Prosimy zapozna? si? z dodatkowymi informacjami na temat op?at.
  • adres e-mail,
  • dokumenty wymagane z uwagi na kategori? wizy, je?li dotyczy (takie jak zatwierdzenie petycji dla wiz, w przypadku których wymagana jest petycja. Wi?cej informacji o rodzajach wiz mo?na znale?? tutaj).

Ograniczenie mo?liwo?ci zmiany terminu spotkania
Mo?liwo?? prze?o?enia terminu umówionej rozmowy jest ograniczona. Prosimy odpowiednio zaplanowa? termin rozmowy, aby nie by? zmuszonym do dokonania kolejnej op?aty za rozpatrzenie wniosku o wiz?.

Wi?cej dzia?ań

Umówienie si? na rozmow?
Zmiana terminu spotkania