Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Umówienie terminu rozmowy

Umówienie terminu rozmowy

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Obywatel obcego kraju zamierzaj?cy wjecha? do Stanów Zjednoczonych musi najpierw uzyska? wiz? nieimigracyjn? na pobyt czasowy lub wiz? imigracyjn? na pobyt sta?y. Obywatele krajów zakwalifikowanych do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) mog? uda? si? do USA bez wizy. Osoby z krajów niekwalifikuj?cych si? do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) lub podró?uj?ce w celu podj?cia studiów, pracy lub uczestniczenia w programie wymiany musz? ubiega? si? o wiz? nieimigracyjn?.

Osoby ubiegaj?ce si? o wiz? w Polsce musz? osobi?cie stawi? si? na rozmow? w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Nale?y umówi? si? na tak? rozmow? za po?rednictwem internetu (korzystaj?c z tej strony) lub telefonicznego biura obs?ugi klienta.


Niektórzy obywatele polscy (osoby starsze oraz niektóre dzieci, jak równie? osoby zamierzaj?ce odnowi? posiadan? wcze?niej wiz?) mog? ubiega? si? o wiz? bez wymogu przeprowadzenia rozmowy z konsulem.
Rozmowy wizowe przeprowadzane s? w j?zyku polskim, angielskim i rosyjskim. Je?eli nie s? Państwo obywatelami Polski, prosimy o przeczytanie instrukcji jak odpowiednio umówi? spotkanie z konsulem.


Nie nale?y podejmowa? ?adnych nieodwracalnych decyzji zwi?zanych z podró?? ani kupowa? biletu a? do chwili otrzymania paszportu z wiz?. Nie mo?emy zagwarantowa?, ?e wiza zostanie wydana.

Dodatkowe dokumenty

Aby umówi? si? na spotkanie w sprawie wizy nieimigracyjnej nale?y posiada? nast?puj?ce informacje i dokumenty:

  • wa?ny paszport na podró? do Stanów Zjednoczonych z dat? wa?no?ci przynajmniej sze?? miesi?cy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba ?e na mocy umów z poszczególnymi krajami obowi?zuj? zwolnienia w tym zakresie), Je?li w paszporcie wymieniona jest wi?cej ni? jedna osoba, wniosek musi z?o?y? ka?da osoba ubiegaj?ca si? o wiz?,
  • potwierdzenie wniesienia op?aty MRV za rozpatrzenie wniosku o wiz?,
  • stron? potwierdzaj?c? z?o?enie formularza DS-160. Prosimy zapozna? si? z dodatkowymi informacjami na temat op?at.
  • adres e-mail,
  • dokumenty wymagane z uwagi na kategori? wizy, je?li dotyczy (takie jak zatwierdzenie petycji dla wiz, w przypadku których wymagana jest petycja. Wi?cej informacji o rodzajach wiz mo?na znale?? tutaj.

Ograniczenie mo?liwosci zmiany terminu spotkania

Mo?liwo?? prze?o?enia terminu umówionej rozmowy jest ograniczona. Prosimy odpowiednio zaplanowa? termin rozmowy, aby nie by? zmuszonym do dokonania kolejnej op?aty za rozpatrzenie wniosku o wiz?.

Wi?cej dzia?ań

Umówienie si? na rozmow?
Zmiana terminu spotkania