波斯波利斯赛程 www.ramljg.com.cn Polska zosta?a oficjalnie nominowana do przyst?pienia do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program (VWP)).  Po zakończeniu procedur administracyjnych wymaganych od wszystkich nowych krajów cz?onkowskich Programu Ruchu Bezwizowego zostanie og?oszona data, od której polscy obywatele planuj?cy krótkie podró?e do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych/biznesowych b?d? mogli podró?owa? bez wizy.  Przed wyznaczon? dat? wiza nadal b?dzie wymagana od obywateli polskich podró?uj?cych do USA w celach turystycznych i biznesowych.  Wi?cej informacji dost?pnych jest na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/program-ruchu-bezwizowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby, które nie mówi? w j?zyku polskim lub angielskim:

Ambasada USA w Warszawie: Z uwagi na ograniczon? ilo?? spotkań wizowych dla osób, które chc? przeprowadzi? rozmow? z konsulem w j?zyku rosyjskim, czas oczekiwania na umówienie spotkania mo?e by? d?u?szy od czasu podanego na tej stronie internetowej. Osoby, które nie mówi? po polsku lub angielsku mog? wyznaczy? spotkanie w terminie podanym na w/w stronie, je?eli przyjd? na spotkanie z t?umaczem. Aby t?umacz móg? uczestniczy? w spotkaniu wizowym, imi? i nazwisko t?umacza musi by? wcze?niej zg?oszone w Centrum Informacji Wizowej. Wi?cej informacji znajd? Państwo tutaj.

Konsulat Generalny USA w Krakowie: Rozmowy z konsulem przeprowadzane s? tylko w j?zyku polskim lub angielskim. Osoby, które mówi? tylko w j?zyku rosyjskim lub innym obcym, musza zg?osi? si? z t?umaczem na rozmow? z konsulem. Imi? i nazwisko t?umacza musi by? wcze?niej zg?oszone w Centrum Informacji Wizowej. Wi?cej informacji znajd? Państwo tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 czerwca 2018 r. S?d Najwy?szy Stanów Zjednoczonych wyda? decyzj? pozwalaj?c? na kontynuacj? wprowdzenia w ?ycie Proklamacji Prezydenta 9645 (P.P.). Obywatele Iranu, Libii, Korei Pó?nocnej, Somalii, Syrii, Jemenu i Wenezueli podlegaj? restrykcjom i ograniczeniom. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie

Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mog? Państwo znale?? informacj? o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie nale?y spe?ni?, aby si? o nie ubiega?. Mog? Państwo tak?e dowiedzie? si? jak ui?ci? op?at? wizow? oraz zarezerwowa? spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.