波斯波利斯赛程 www.ramljg.com.cn INFORMACJA NA TEMAT KORONAWIRUSA DLA OSóB UBIEGAJ?CYCH SI? O WIZ?:

Od 16 marca 2020, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie odwo?uj? wi?kszo?? spotkań w sprawie wiz imigracyjnych i nieimigracyjnych poza sk?adaniem wniosków o wydanie dokumentu wjazdu dla sta?ych rezydentów (boarding foils).

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie nie przyjmuj? dokumentów od osób zwolnionych z rozmowy z konsulem ani korespondencji zwi?zanej z odmow? wizy na podstawie paragrafu 221g.

Obecnie nie jeste?my w stanie poda? dok?adnej daty wznowienia us?ug wizowych, ale nast?pi to jak tylko b?dzie mo?liwe. Op?ata wizowa jest wa?na przez rok w kraju, w którym zosta?a wniesiona. W sytuacjach wymagaj?cych pilnego wyjazdu prosimy o zapoznanie si? z informacjami na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/ lub kontakt z infolini? pod numerem +48 22 307 13 61, gdzie uzyskaj? Państwo informacje na temat spotkania w trybie pilnym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pilna informacja na temat koronoawirusa dla osób ubiegaj?cych si? o wiz?: wjazd cudzoziemców, którzy przebywali w jednym z ni?ej wymienionych krajów w ci?gu 14 dni przed przybyciem do portu wjazdu do Stanów Zjednoczonych, jest zawieszony zgodnie z proklamacj? prezydenck? 9984, 9992 i kolejn? proklamacj? wydan? 11 marca 2020 r.:

  • Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó?nocnej, z wy??czeniem terytoriów zamorskich poza Europ?
  • Republice Irlandii
  • 26 krajach nale??cych do strefy Schengen (obejmuj?cej Austri?, Belgi?, Czechy, Dani?, Estoni?, Finlandi?, Francj?, Niemcy, Grecja, W?gry, Islandi?, W?ochy, ?otw?, Liechtenstein, Litw?, Luksemburg, Malt?, Holandi?, Norwegi?, Polsk?, Portugali?, S?owacj?, S?oweni?, Hiszpani?, Szwecj? i Szwajcari?)
  • Islamskiej Republiki Iranu
  • Chińskiej Republice Ludowej, z wy??czeniem Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkongu i Makau

Zawieszenie wjazdu nie dotyczy pewnych wyj?tków, takich jak legalni stali rezydenci i niektórzy cz?onkowie rodziny obywateli USA, w?ród innych wyj?tków wymienionych w proklamacjach. Je?li mieszkaj? Państwo, ostatnio podró?owali lub zamierzaj? podró?owa? do krajów wymienionych powy?ej przed planowan? podró?? do Stanów Zjednoczonych, zalecamy prze?o?enie umówionego spotkania w sprawie wizy na co najmniej 14 dni po wyje?dzie z danego kraju (krajów). Ponadto, je?li maj? Państwo objawy grypopodobne lub podejrzewaj? Państwo, i? byli nara?eni na kontakt z nowym koronawirusem, zdecydowanie zach?camy do prze?o?eniea umówionego spotkania w sprawie wizy o co najmniej 14 dni. Zmiana terminu jest bezp?atna, a op?ata wizowa jest wa?na przez rok w kraju, w którym zosta?a wniesiona. W przypadku pytań dotycz?cych zmiany terminu wizyty konsularnej prosimy o kontakt pod adres: [email protected] w celu uzyskania szczegó?owych informacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polska zosta?a formalnie w??czona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Od 11 listopada 2019 r. Elektroniczny System Autoryzacji Podró?y (ESTA) jest ju? dost?pny dla obywateli Polski.

Prosimy zapozna? si? z Informacjami oraz Cz?sto Zadawanymi Pytaniami dotycz?cymi podró?owania bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Podró?ni mog? uzyska? ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html, oraz na temat ESTA na stronie https://esta.cbp.dhs.gov.   

Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mog? Państwo znale?? informacj? o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie nale?y spe?ni?, aby si? o nie ubiega?. Mog? Państwo tak?e dowiedzie? si? jak ui?ci? op?at? wizow? oraz zarezerwowa? spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.