Bie?i uzdotie jautājumi

?ajā lapā:


Bie?i uzdotie jautājumi. Vispārīga informācija par vīzām

 1. Kādam ir jābūt manas pases derīguma termi?am, lai varētu pieprasīt ASV vīzu?
 2. Vai es kvalificējos Bezvīzu programmai?
 3. Cik liela ir ESTA nodeva un kuriem pieteikuma iesniedzējiem tā ir jāmaksā?
 4. Kas notiek, ja es dodos uz Amerikas Savienotajām Valstīm bez ESTA at?aujas?
 5. Esmu citas valsts pilsonis/-e, bet dzīvoju Latvijā. Vai es varu Latvijā pieprasīt neimigrācijas vīzu?
 6. Vai visiem neimigrācijas vīzu pieprasījuma iesniedzējiem jāierodas ASV vēstniecībā uz vīzas interviju?
 7. Manai neimigrācijas vīzai drīz beigsies derīguma termi??, un es to vēlētos atjaunot. Vai man ir vēlreiz jāveic visi vīzas pieprasī?anas kārtības so?i?
 8. Manai pasei beidzies derīguma termi??, ta?u tajā ielīmētā vīza vēl ir derīga. Vai man ir jāpieprasa jauna vīza?
 9. Man ir dubultā pilsonība. Ar kuru pasi es drīkstu ce?ot uz Amerikas Savienotajām Valstīm?
 10. Kā es varu pagarināt savu vīzu?
 11. Vai vīzas pieprasījuma veidlapa ir jāiesniedz elektroniski?
 12. Kas ir padzi?ināta lietas izskatī?ana un/vai saska?o?ana?
 13. Kā lasīt un saprast vīzā norādīto informāciju?
 14. Manai vīzai beigsies derīguma termi??, kamēr atradī?os Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai man var rasties sare??ījumi?
 15. Kas notiek, iece?ojot Amerikas Savienotajās Valstīs?
 16. Izce?ojot no Amerikas Savienotajām Valstīm, es nenodevu veidlapu I-94. Kā man rīkoties?
 17. Man ir jautājumi par veidlapas DS-160 iesnieg?anu un apstiprinājuma lapas izdrukā?anu. Kur varu uzzināt sīkāku informāciju?
 18. Man nav sava internetbankas konta. Vai nodevu par manu vīzas pieprasījumu var samaksāt kāds cits?
 19. Es vēlos veikt bi?e?u rezervē?anu savlaicīgi pirms brauciena. Kad man vajadzētu iegādāties ce?ojuma bi?etes?
 20. Es esmu mainījis/-usi vārdu. Vai mana ASV vīza ar iepriek?ējo vārdu ir joprojām derīga?
 21. Kādu informāciju par sociālajiem tīkliem man ir jānorāda, aizpildot DS-160 veidlapu?

Uz aug?u


 

Q.1 Kādam ir jābūt manas pases derīguma termi?am, lai varētu pieprasīt ASV vīzu?

Jums jābūt pasei, ar ko drīkst iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz se?us mēne?us pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saska?ā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti iz?ēmumi).

Uz aug?u


 

Q.2 Vai es kvalificējos Bezvīzu programmai?

Jūs kvalificējaties Bezvīzu programmai, ja esat Bezvīzu programmas dalībvalsts pilsonis, jums ir ma?īnlasāma pase, jūs dodaties īslaicīgā komandējumā vai atpūtas braucienā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, atbilstat citām programmas prasībām un esat sa?ēmis at?auju Ce?ojuma at?auju sa?em?anas elektroniskajā sistēmā (ESTA).

Jums ir jābūt Bezvīzu programmas dalībvalsts pilsonim, lai izmantotu ?īs programmas priek?rocības. Minēto dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji nekvalificējas Bezvīzu programmai, ja vien nav arī ?o valstu pilso?i. Pirms do?anās uz Amerikas Savienotajām Valstīm iesakām iepazīties ar informāciju ASV vēstniecības Rīgā tīmek?a vietnē vai Bezvīzu programmas tīmek?a vietnē, lai noskaidrotu, vai jūs varat izmantot ?īs programmas priek?rocības.

Uz aug?u


 

Q.3 Cik liela ir ESTA nodeva un kuriem pieteikuma iesniedzējiem tā ir jāmaksā?

Visiem ce?otājiem, kuri dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi Bezvīzu programmai, ir obligāti jāre?istrējas ESTA sistēmā. Par re?istrē?anos ESTA ir jāmaksā nodeva USD 14 apmērā. Nodevu var samaksāt internetā ar debetkarti vai kādu no ?ādām kredītkartēm: Visa, MasterCard, American Express vai Discover. Ja jums nav debetkartes vai kredītkartes, ESTA nodevu jūsu vietā drīkst samaksāt kāds cits (ce?ojumu a?ents, ?imenes loceklis u.c.). Ja ESTA at?auja tiek atteikta, tad ieturēti būs tikai USD 4.

Uz aug?u


 

Q.4 Kas notiek, ja es dodos uz Amerikas Savienotajām Valstīm bez ESTA at?aujas?

Ce?otājiem, kuri izmanto Bezvīzu programmu, ta?u nav sa?ēmu?i ESTA at?auju, jārē?inās ar aizliegumu re?istrēties reisam uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Ja tomēr izdodas sa?emt at?auju iekāpt lidma?īnā, ce?otājus ASV robe?kontroles punktā (t.i., lidostā, kurā ierodas) var aizturēt uz ilgāku laiku vai arī vi?iem var atteikt at?auju ??ērsot ASV robe?u. Re?istrācija ESTA sistēmā parasti aiz?em tikai da?as minūtes, un at?auja bie?i vien tiek apstiprināta da?u sekun?u laikā vai maksimāli 72 stundu laikā. Tā ir derīga divus gadus, ja vien ce?otāja pasei tuvāko divu gadu laikā nebeidzas termi??, — ?ajā gadījumā ESTA at?auja ir derīga tikai tik ilgi, cik pase.

Uz aug?u


 

Q.5 Esmu citas valsts pilsonis, bet dzīvoju Latvijā. Vai es varu Latvijā pieprasīt neimigrācijas vīzu?

Vīzu pieprasījumus parasti ir ieteicams iesniegt valstī, kuras valstpiederīgais esat vai kur pastāvīgi dzīvojat. Ikviena persona, kura likumīgi uzturas Latvijā, drīkst pieprasīt vīzu Latvijā. Tomēr izvēlēties iesniegt pieprasījumu konkrētā vēstniecībā vai konsulātā nevajadzētu tāpēc vien, ka tā ir ērtāk, vai, piemēram, jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī ir jāgaida garās rindās. Būtiski ir izvērtēt, piemēram, ar kuru no konsulārajiem apgabaliem pieteikuma iesniedzējs var apliecināt viscie?āko saikni.

Nekādas garantijas netiek dotas ne par vīzas izsnieg?anu, ne arī pieprasījuma izskatī?anai nepiecie?amo laiku. Atteikuma gadījumā nodeva par vīzas pieprasī?anu netiek atmaksāta.

Uz aug?u


 

Q.6 Vai visiem neimigrācijas vīzu pieprasījuma iesniedzējiem jāierodas ASV vēstniecībā uz vīzas interviju?

Lielākoties jā. Pastāv tikai da?i iz?ēmuma gadījumi. Uz interviju parasti nav jāierodas ?ādiem vīzu pieprasītājiem:

 • pieprasot vīzas A-1, A-2 (ierēd?i, kuri dodas komandējumā oficiālā valdības uzdevumā), C-2, C-3 (valdības ierēd?i, kuri ce?o tranzītā caur ASV, dodoties komandējumā oficiālā valdības uzdevumā) vai G-1, G-2, G-3 un G-4 (valdības ierēd?i, kuru darba vizīte ir saistīta ar starptautiskajām organizācijām, vai starptautiskas organizācijas darbinieki);
 • bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem.

Uz aug?u


 

Q.7 Manai neimigrācijas vīzai drīz beigsies derīguma termi??, un es to vēlētos atjaunot. Vai man ir vēlreiz jāveic visi vīzas pieprasī?anas kārtības so?i?

Neimigrācijas vīza ikreiz ir jāpieprasa no jauna. Pieteikums ir jāiesniedz kā parasti, neskatoties uz to, vai jums agrāk ir bijusi izsniegta vīza un vai jūsu pa?reizējā neimigrācijas vīza vēl ir derīga.

Uz aug?u


 

Q.8 Manai pasei beidzies derīguma termi??, ta?u tajā ielīmētā vīza vēl ir derīga. Vai man ir jāpieprasa jauna vīza?

Nē. Ja jūsu vīza vēl ir derīga, drīkstat ce?ot uz Amerikas Savienotajām Valstīm ar abām pasēm (iepriek?ējo un pa?reizējo), ja vien vīza ir derīga, nav bojāta un tās veids atbilst jūsu ce?ojuma mēr?im.  (Piemērs: tūrisma vīza, ja jūsu ce?ojuma mēr?is ir tūrisms.)  Vārdam, uzvārdam un citiem personas datiem, ieskaitot valstspiederību, abās pasēs jābūt vienādiem.

Uz aug?u


 

Q.9 Man ir dubultā pilsonība. Ar kuru pasi es drīkstu ce?ot uz Amerikas Savienotajām Valstīm?

Ja ne viena, ne otra nav Amerikas Savienoto Valstu pilsonība, jūs varat pieprasīt vīzu, izmantojot jebkuru no abām pilsonībām, tomēr pieteikuma veidlapā ASV vēstniecībai ir jānorāda visas savas pilsonības. ASV pilso?iem, arī tiem, kuriem ir dubultā pilsonība, ir jāizmanto ASV pase, lai iece?otu Amerikas Savienotajās Valstīs un izce?otu no tām.

Uz aug?u


 

Q.10 Kā es varu pagarināt savu vīzu?

Vīzas derīguma termi?u nevar pagarināt nevienai vīzai. Jums ir jāpieprasa jauna vīza.

Uz aug?u


 

Q.11 Vai vīzas pieprasījuma veidlapa ir jāiesniedz elektroniski?

Jā, jums ir jāaizpilda veidlapa DS-160 un jāizdrukā tās apstiprinājuma lapa Tā jums ir jā?em līdzi, dodoties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā.

Uz aug?u


 

Q.12 Kas ir padzi?ināta lietas izskatī?ana un/vai saska?o?ana?

Da?os gadījumos pēc intervijas ar konsulu vīzas lietā ir jāveic padzi?ināta izskatī?ana un/vai saska?o?ana, kam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Jūs informēs par ?ādu varbūtību. Sīkāku informāciju par padzi?inātu lietas izskatī?ana un/vai saska?o?ana skatiet ?ajā Konsulāro lietu biroja tīmek?a vietnē.

Uz aug?u


 

Q.13 Kā lasīt un saprast vīzā norādīto informāciju?

Sa?emot pasi ar vīzu, pārbaudiet, vai visi tajā nodrukātie personas dati ir pareizi. Ja kādi no datiem neatbilst pasē atrodamajai informācijai vai ir kā citādi nepareizi, nekavējoties sazinieties ar ASV vēstniecību Rīgā.

Vīzas derīguma termi?a beigu datums ir pēdējā diena, kad jūs to drīkstat izmantot, iece?o?anai Amerikas Savienotajās Valstīs. Tas nav saistīts ar to, cik ilgi jūs drīkstat uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs. At?auto uzturē?anās ilgumu nosaka Tēvzemes dro?ības departaments, jums ierodoties ASV robe?kontroles punktā. Ja vien ievērojat Tēvzemes dro?ības departamenta lēmumu par jūsu uzturē?anās nosacījumiem, jums nevajadzētu rasties nekādiem sare??ījumiem.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju, kā izprast vīzā norādīto informāciju, apmeklējiet Valsts departamenta Konsulāro lietu biroja tīmek?a vietnē.

Uz aug?u


 

Q.14 Manai vīzai beigsies derīguma termi??, kamēr atradī?os Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai man var rasties sare??ījumi?

Nē. Jūs drīkstat uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs arī pēc vīzas derīguma termi?a beigām tik ilgu laiku un ar tādiem nosacījumiem, kādus noteica Tēvzemes dro?ības departamenta ierēdnis, jums ierodoties Amerikas Savienotajās Valstīs. Tas ir norādīts jūsu pasē iespiestajā zīmogā par robe?as ??ērso?anu. Sīkāka informācija ir pieejama ?eit.

Uz aug?u


 

Q.15 Kas notiek, iece?ojot Amerikas Savienotajās Valstīs?

No aviosabiedrības, ar kuru ce?ojat, jums jāsa?em tuk?a muitas deklarācijas veidlapa 6059B. ?imenei, kas ce?o kopā, ir jāaizpilda tikai viena veidlapa.

Vīza negarantē iek?ū?anu Amerikas Savienotajās Valstīs, bet gan ?auj ārvalstniekam ierasties ASV robe?kontroles punktā un pieprasīt at?auju iek?ūt Amerikas Savienotajās Valstīs. Tēvzemes dro?ības departamenta ASV Muitas un robe?u aizsardzības dienesta ierēd?i ir pilnvaroti dot at?auju vai aizliegumu iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī noteikt at?auto uzturē?anās laiku. Ja robe?kontroles punktā Muitas un robe?u aizsardzības dienesta ierēdnis dod at?auju iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs, vi?? nosaka arī to, cik ilgi drīkst uzturēties ASV. Agrāk ce?otāji sa?ēma veidlapu I-94 (Iece?o?anas/Izce?o?anas re?istrs), kurā bija minētā informācija. Tagad (ar da?iem iz?ēmumiem) dati tiek re?istrēti elektroniski. Ce?o?anas dokumentā tiek iespiests Muitas un robe?u aizsardzības dienesta iece?o?anas zīmogs, kurā norādīts iece?o?anas datums, iece?o?anas kategorija un uzturē?anās termi??. Uzziniet vairāk Muitas un robe?u aizsardzības dienesta tīmek?a vietnē. Ja ce?otājam ir vajadzīga veidlapas I-94 kopija, lai apstiprinātu ārvalstnieka re?istrāciju, imigrācijas statusu vai darba at?auju, to var iegūt vietnē www.cbp.gov/I94. Informāciju par at?auju ??ērsot ASV robe?u skatiet Muitas un robe?u aizsardzības dienesta tīmek?a vietnē.

Uz aug?u


 

Q.16 Izce?ojot no Amerikas Savienotajām Valstīm, es nenodevu veidlapu I-94. Kā man rīkoties?

Agrāk ārzemnieki, kuriem Muitas un robe?u aizsardzības dienesta ierēd?i at?āva iece?ot ASV, sa?ēma veidlapu I-94 (iece?o?anas/izce?o?anas re?istrs) papīra formātā. Tagad (ar da?iem iz?ēmumiem) dati tiek re?istrēti elektroniski.  Ja ierodoties sa?ēmāt veidlapu I-94 vai I-94W papīra formātā, bet, izce?ojot no ASV, nenodevāt aviosabiedrībai ?o veidlapu, skatiet norādījumus par nepiecie?amo rīcību  Muitas un robe?u aizsardzības dienesta tīmek?a vietnē vai latvie?u valodā ASV vēstniecības Rīgā tīmek?a vietnē. Nesūtiet veidlapu I-94 vai I-94W papīra formātā ASV vēstniecībai.

Ja jums ir dota at?auja iece?ot un jūsu pasē ir iespiests iece?o?anas zīmogs, nevis izsniegta veidlapa I-94 papīra formātā, tas nozīmē, ka I-94 dati ir elektroniski re?istrēti un nav vajadzības izsniegt kopiju papīra formātā. Muitas un robe?u aizsardzības dienests elektroniski re?istrēs arī jūsu datus par izce?o?anu no ASV. Uzziniet vairāk Muitas un robe?u aizsardzības dienesta tīmek?a vietnē.

Uz aug?u


 

Q.17 Man ir jautājumi par veidlapas DS-160 iesnieg?anu un apstiprinājuma lapas izdrukā?anu. Kur varu uzzināt sīkāku informāciju?

Mūsu zvanu centrs nesniedz palīdzību pieteikuma veidlapas aizpildī?anas zi?ā. Ja rodas jautājumi par veidlapas DS-160 aizpildī?anu, vērsieties pēc padoma ?ajā tīmek?a vietnē.

Uz aug?u


 

Q.18 Man nav sava internetbankas konta. Vai nodevu par manu vīzas pieprasījumu var samaksāt kāds cits?

Ja jums nav sava internetbankas konta, jūs drīkstat samaksāt no jebkura cita konta (piemēram, radinieka vai drauga konta).

Uz aug?u


 

Q.19 Es vēlos veikt bi?e?u rezervē?anu savlaicīgi pirms brauciena. Kad man vajadzētu iegādāties ce?ojuma bi?etes?

Iesakām neveikt brauciena bi?e?u rezervē?anu, kamēr neesat sa?ēmis pasi ar derīgu ASV vīzu. Tādējādi izvairīsieties no situācijas, kad būs nopirktas aviobi?etes, bet Jums vīzas pie??ir?ana tiks atteikta, vai no situācijas, kad Jums tiek radīti ievērojami papildus izdevumi par bi?e?u pārcel?anu uz vēlāku laiku, jo pases un vīzas sa?em?ana ir ilgāka kā paredzēts.

Uz aug?u


 

Q.20 Es esmu mainījis/-usi vārdu. Vai mana ASV vīza ar iepriek?ējo vārdu ir joprojām derīga?

Ja Jūsu vārds juridiski mainīts laulības vai ??ir?anās rezultātā, vai par vārda mai?u lēmusi tiesa, Jums jāsa?em jauna pase. Pēc jaunās pases sa?em?anas Valsts departaments rekomendē pieteikties jaunai ASV vīzai, lai atvieglotu Jums ce?o?anu uz/no ASV.

Uz aug?u


 

Kādu informāciju par sociālajiem tīkliem man ir jānorāda, aizpildot DS-160 veidlapu?

2019. gada 31. maijā Valsts departaments ir atjaunojis imigrācijas un neimigrācijas vīzu pieteikuma veidlapas lielākajai da?ai ASV vīzu pieprasītājiem visā pasaulē, iek?aujot prasību norādīt papildus informāciju, tostarp sociālo mediju identifikatorus. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam spiest ?eit

back to top


 

Bie?i uzdotie jautājumi — atteiktas vīzas

 1. Kas ir likuma 214. panta b. punkts (214(b) pants)?
 2. Kā vīzas pieprasītājs var pierādīt ”cie?as saites”?
 3. Vai atteikums saska?ā ar likuma 214(b) pantu ir pastāvīgs?
 4. Kur? var pārliecināt konsulu mainīt lēmumu?

Amerikas Savienotās Valstis ir atvērta sabiedrība. At??irībā no citām valstīm Amerikas Savienotās Valstis lielāko da?u ieraucēju nepak?auj iek?ējai kontrolei, piemēram, nepieprasa re?istrēties vietējās iestādēs. ASV imigrācijas likumā ir noteikts, ka konsuliem ikviens vīzas pieprasītājs ir jāuzskata par potenciālo imigrantu, kam ir jāce?o ar atbilsto?u imigrācijas vīzu, līdz brīdim, kamēr ?is cilvēks ir pārliecino?i pierādījis pretējo. Lai varētu ce?ot uz Amerikas Savienotajām Valstīm bez jebkādiem sare??ījumiem, pirms viesu vai studentu vīzas sa?em?anas jums ir jāspēj pierādīt, ka atgriezīsieties savā mītnes valstī.

Uz aug?u


 

Q.1 Kas ir likuma 214. panta b. punkts (214(b) pants)?

214(b) pants ir Imigrācijas likuma da?a. Tajā teikts:

?(b) Katrs ārvalstnieks/-ce (iz?emot neimigrantus, kā aprakstīts 101(a)(15) panta apak?punktā (L) vai (V) un kādā no 101(a)(15)(H)(i) panta punktiem, iz?emot apak?punktu (b1)), tiks uzskatīts/-a par imigrantu/-i, līdz vi??/-a pierāda konsulārajiem ierēd?iem vīzas pieprasī?anas laikā un imigrācijas dienesta ierēd?iem robe?as ??ērso?anas at?aujas pieprasī?anas laikā, kas vi??/-a ir tiesīgs/-a uz neimigranta statusu saska?ā ar 101(a)(15) pantu. ārvalstnieks/-ce, kas ir ārzemju valsts vai starptautiskas organizācijas ierēdnis/-e vai darbinieks/-ce, uz kuru attiecas privilē?ijas, iz?ēmumi un imunitātes saska?ā ar Starptautisko organizāciju likumu, vai ārvalstnieks/-ce, kur?/-a ir tāda ārvalstnieka/-ces kopējs/-a, kalpotājs/-a, darbinieks/-ce vai tie?ais ?imenes loceklis/-e, nav tiesīgs/-a pieprasīt vai sa?emt imigrācijas vīzu vai iebraukt Amerikas Savienotajās Valstīs kā imigrants, iz?emot, ja vi?am/-ai ir rakstiska at?auja tādā pa?ā formā un saturā kā aprakstīts 247(b) pantā.”

ASV konsuliem ir sare??īts darbs. Vi?iem ?oti īsā laikā ir jāizlemj, vai persona kvalificējas vieso?anās vīzai. Parasti lēmums ir jāpie?em pēc īsas intervijas ar vīzas pieprasītāju un jebkādas papildu iesniegtās informācijas par saitēm ar mītnes valsti izvērtē?anas. Lai kvalificētos viesu vai studentu vīzai, to pieprasītājiem ir jāatbilst visām imigrācijas likuma 101(a)(15)(B) vai 101(a)(15)(F) pantā izvirzītajām prasībām. Pretējā gadījumā pieteikuma iesniedzējam atsaka vīzas izsnieg?anu saska?ā ar Imigrācijas un pilsonības likuma 214(b) pantu. Visbie?āk atteikuma iemesls ir potenciālā ce?otāja vai studenta neatbilstība prasībai par pastāvīgas dzīvesvietas esamību ārzemēs, kuri vi?i negrasās pamest. Vīzu pieprasītāji var pierādīt ?ādas pastāvīgas dzīvesvietas esamību, apliecinot, ka vi?iem ir cie?as saites ārpus ASV, kuru dē? vi?i vēlētos un būtu spiesti atgriezties mītnes zemē sava plānotā uzturē?anās laika beigās. Imigrācijas likums arī nosaka, ka atbildība par sai?u pierādī?anu gulstas uz neimigrācijas vīzas pieprasītājiem personīgi.

Uz aug?u


 

Q.2 Kā vīzas pieprasītājs var pierādīt ?cie?as saites”?

Saites ir da?ādi jūsu dzīves aspekti, kas saista jūs ar mītnes valsti. Tas, ko var uzskatīt par cie?ām saitēm, da?ādās valstīs, da?ādās pilsētās, kā arī katrai personai var at??irties, bet piemēri ietver:

 • jūsu darbu;
 • jūsu mājas un/vai
 • jūsu attiecības ar ?imeni un draugiem.

Kad tiek veiktas vīzu intervijas, konsulārie ierēd?i skata katru pieprasījumu atsevi??i un apsver pieprasītāja apstāk?us, ce?ojuma plānus, finansiālos resursus un saites ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, kas liks vīzas pieprasītājam aizbraukt pēc sava apmeklējuma beigām.

Uz aug?u


 

Q.3 Vai atteikums saska?ā ar likuma 214. panta b. punktu ir pastāvīgs?

Nē. Atteikums vai neatbilstība saska?ā ar 214(b) pantu ir konkrētajam pieprasījumam, tādē? pēc lietas slēg?anas Konsulārā noda?a vairs nevar veikt nekādas papildu darbības. Apelācijas procesa nav. Ja jūs uzskatāt, ka ir papildu informācija, kas būtu jā?em vērā saistībā ar vīzas lēmumu, vai ir būtiskas jūsu apstāk?u izmai?as kop? pēdējā pieprasījuma, jūs varat atkārtoti pieprasīt vīzu. Lai pieprasītu vīzu atkārtoti, jums jāaizpilda jauna pieprasījuma veidlapa, jāsamaksā nodeva par vīzas pieprasī?anu un jāpiesakās jaunai vīzas intervijai. Pārlasiet tās ASV vēstniecības tīmek?a vietni, kurā jūs plānojat atkārtoti pieprasīt vīzu, lai uzzinātu par kārtību, kā to izdarīt.

Uz aug?u


 

Q.4. Kur? var pārliecināt konsulu ierēdni mainīt lēmumu?

Imigrācijas likumā pienākums izsniegt vai atteikt vīzas ir dele?ēts konsuliem, kuri strādā ASV vēstniecībās vai konsulātos ārvalstīs. Vi?iem pieder galavārds visās ar vīzām saistītajās lietās. Normatīvajos aktos ir teikts, ka ASV Valsts departaments ir pilnvarots izvērtēt konsulāros lēmumus, tomēr tikai attiecībā uz tiesību aktu interpretē?anu, nevis faktu konstatē?anu. Vīzas atteikuma gadījumā, jautājums par to, vai vīzas pieprasītājs ir apliecinājis pastāvīgas dzīvesvietas esamību ārvalstīs, ir klasificējams kā faktu konstatē?ana. Tādējādi lēmuma pie?em?ana ir tikai un vienīgi ASV vēstniecībās un konsulātos strādājo?o konsulu kompetencē. Vīzu pieprasītāji var pārliecināt konsulus mainīt iepriek? pie?emtos lēmumus par vīzu atteikumiem tikai, iesniedzot jaunus pārliecino?us pierādījumus par cie?u saikni ar mītnes valsti.

Lai uzzinātu informāciju par citiem likuma pantiem (iz?emot 214(b)), saska?ā ar kuriem var atteikt izdot vīzas, apmeklējiet Valsts departamenta Konsulāro lietu biroja tīmek?a vietni.

Uz aug?u


 

Bie?i uzdotie jautājumi — komandējumu un tūrisma vīza

 1. Cik ilgi es drīkstu uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs ar tūrisma vai komandējumu vīzu?
 2. Manai vieso?anās vīzai (B-1/B-2) beigsies termi?? pēc iera?anās Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai pirms ce?o?anas man ir jāpieprasa jauna vīza?
 3. Manai ASV vīzai beigsies termi?? tuvāko 6 mēne?u laikā. Vai man jāpieprasa jauna vīza tikai pēc tam, kad pa?reizējā vairs nebūs derīga, vai arī es drīkstu to pieprasīt ātrāk?
 4. Pa?reizējo ASV vīzu man izsniedza, kad strādāju iepriek?ējā darbavietā. Tagad es strādāju citā uz?ēmumā, un mans darba devējs vēlas mani nākammēnes sūtīt uz konferenci Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai es varu izmantot ?o pa?u vīzu, vai arī man jāpieprasa jauna?
 5. Mans bērns mācās Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai es drīkstu turp doties un dzīvot pie vi?a?

Uz aug?u


 

Q.1 Cik ilgi es drīkstu uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs ar tūrisma vai komandējumu vīzu?

ASV neimigrācijas vīza pie??ir at?auju ce?ot līdz Amerikas Savienoto Valstu robe?kontroles punktam (lidostai vai ku?u ostai). Ierodoties robe?kontroles punktā, ASV Muitas un robe?u aizsardzības dienesta ierēdnis, kur? izskata jūsu iece?o?anas lietu, nosaka to, cik ilgi jūs drīkstat uzturēties valstī. Jūs drīkstat ierasties robe?kontroles punktā līdz pat pēdējai jūsu neimigrācijas vīzas derīguma termi?a dienai, to ieskaitot. Vīzas derīguma termi?? nav saistīts ar to, cik ilgi jums ir tiesības uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs, — ?o jautājumu var izlemt vienīgi Muitas un robe?u aizsardzības ierēdnis, jums ierodoties Amerikas Savienotajās Valstīs.

Uz aug?u


 

Q.2 Manai vieso?anās vīzai (B-1/B-2) beigsies termi?? pēc iera?anās Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai pirms ce?o?anas man ir jāpieprasa jauna vīza?

Jūs drīkstat ierasties Amerikas Savienotajās Valstīs līdz pat pēdējai vīzas derīguma termi?a dienai. Ierodoties robe?kontroles punktā, Muitas un robe?u aizsardzības ierēdnis nosaka jūsu uzturē?anās ilgumu Amerikas Savienotajās Valstīs. Nav nozīmes tam, vai vīzai beidzas derīguma termi??, kamēr vēl atrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, — jūs vienīgi nedrīkstat pārsniegt robe?kontroles pie??irto uzturē?anās ilgumu.

Uz aug?u


 

Q.3 Manai ASV vīzai beigsies termi?? tuvāko 6 mēne?u laikā. Vai man jāpieprasa jauna vīza tikai pēc tam, kad pa?reizējā vairs nebūs derīga, vai arī es drīkstu to pieprasīt ātrāk?

Jums nav jāgaida, kamēr vīzai beigsies termi??. Jaunu vīzu drīkst pieprasīt arī tad, ja pa?reizējā vēl ir derīga. Pēc vīzas derīguma termi?a beigām Bezvīzu programmas dalībvalstu pilso?i var apsvērt ce?o?anu uz Amerikas Savienotajām Valstīm bez vīzas, ja jūs atbilstat prasībām.

Uz aug?u


 

Q.4 Pa?reizējo ASV vīzu man izsniedza, kad strādāju iepriek?ējā darbavietā. Tagad es strādāju citā uz?ēmumā, un mans darba devējs vēlas mani nākammēnes sūtīt uz konferenci Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai es varu izmantot ?o pa?u vīzu, vai arī man jāpieprasa jauna?

Jūs drīkstat ce?ot uz Amerikas Savienotajām Valstīm ar to pa?u vīzu, ja vien tā ir derīga un jūsu brauciena mēr?is ir komandējums vai atpūta.

Uz aug?u


 

Q.5 Mans bērns mācās Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai es drīkstu turp doties un dzīvot pie vi?a?

Kaut arī jums ir at?auts izmantot savu B-1/B-2 vīzu, lai apciemotu bērnu (vai ce?ot Bezvīzu programmas ietvaros, ja atbilstat prasībām), jūs nedrīkstat tur dzīvot ilgsto?i, ja vien jums nav imigrācijas, darba vai studentu vīzas.

Uz aug?u


 

Bie?i uzdotie jautājumi — darba vīza

 1. Kas ir petīcija?
 2. Vai es varu sa?emt vīzu, lai strādātu gadījuma rakstura darbu?
 3. Vai ir noteikts vecuma ierobe?ojums, lai pieteiktos vīzai darbam uz noteiktu laiku?
 4. Vai radinieks, kur? dzīvo ASV, var noformēt man darba vīzu?
 5. Kad es drīkstu iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs?
 6. Kam ir jāmaksā krāpniecības novēr?anas un atklā?anas nodeva un kad tā ir jāmaksā?

Uz aug?u


 

Q.1 Kas ir petīcija?

Lai ASV vēstniecībā vai konsulātā varētu pieprasīt vīzu darbam uz noteiktu laiku, jums jāsa?em no ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta (USCIS) apstiprināta veidlapa I-129 jeb petīcija par neimigrējo?a darbinieka statusa pie??ir?anu. Jūsu iespējamajam darba devējam ir pienākums ?o petīciju iesniegt ne ātrāk kā 6 mēne?us pirms paredzētās darba sāk?anas dienas. Darba devējam jāiesniedz petīcija, cik vien iespējams ātri minēto 6 mēne?u laikposmā, lai pietiktu laika to izskatīt. Tiklīdz petīciju apstiprina, jūsu darba devējs sa?em veidlapu I-797 jeb pazi?ojumu par lēmumu. Lai uzzinātu sīkāku informāciju darbiniekiem uz noteiktu laiku, apmeklējiet USCIS tīmek?a vietni.

Piezīme: Lai ASV vēstniecība varētu pārbaudīt apstiprināto petīciju, jums jāuzrāda I-129 petīcijas numurs un veidlapa I-797. Lūdzu, pa?emiet ?o informāciju uz interviju.

Mēs iesakām jums pa?emt arī visu kopā ar petīciju USCIS iesniegto dokumentu kopijas, lai tās būtu pieejamas, ja rodas jautājumi vīzas intervijas laikā.

Q.2 Vai es varu sa?emt vīzu, lai strādātu gadījuma rakstura darbu?

Nē. Nav tādas vīzas, kas attiektos uz gadījuma rakstura darbu. Visiem vīzu pieprasītājiem, kuri plāno strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs, vispirms ir jāsa?em apstiprināta petīcija, un tikai tad drīkst pieteikties uz vīzas interviju.

Uz aug?u


 

Q.3 Vai ir noteikts vecuma ierobe?ojums, lai pieteiktos vīzai darbam uz noteiktu laiku?

Nē.

Uz aug?u


 

Q.4 Vai radinieks, kur? dzīvo ASV, var noformēt man darba vīzu?

Nē. To var noformēt tikai jūsu darba devējs.

Uz aug?u


 

Q.5 Kad es drīkstu iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs?

Jūs drīkstat iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs ne ātrāk kā 10 dienas pirms darba uzsāk?anas sākotnējā datuma, kas norādīts veidlapā I-797 vai jūsu darba piedāvājuma vēstulē.

Uz aug?u


 

Q.6 Kur? maksā krāpniecības novēr?anas un atklā?anas nodevu un kad tā ir jāmaksā?

Pieteikuma iesniedzējam, kur? pieprasa L-1 vīzu uz grupas (Blanket) petīcijas pamata, ir jāmaksā krāpniecības novēr?anas un atklā?anas nodeva. ASV petīcijas iesniedzējs maksā krāpniecības novēr?anas un atklā?anas nodevu ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam, iesniedzot individuālās L, H-1B un H-2B petīcijas.

Uz aug?u


 

Bie?i uzdotie jautājumi — studentu vīza

 1. Kas ir veidlapa I-20 un kā to sa?emt?
 2. Cik savlaicīgi man ir jāiesniedz pieteikums studentu vīzai?
 3. Kad man ir jāce?o uz ASV pēc vīzas sa?em?anas?
 4. Vai persona, kura iece?oja ASV ar vieso?anās vīzu, drīkst mainīt statusu, lai k?ūtu par studentu, ja tiek uz?emta skolā un sa?em veidlapu I-20?
 5. Kā rīkoties, ja es sa?emu veidlapu I-20 no citas skolas?
 6. Es līdz ?im strādāju H-1B statusā, ta?u mani uz?ēma universitātē kā F-1 kategorijas studentu. Vai man ir jāatgrie?as savā mītnes valstī un jāpieprasa studentu vīza?
 7. Vai students ar F-1 statusu drīkst strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs?
 8. Kas ir SEVIS sistēma, un kāda ir tās ietekme uz mani?

Uz aug?u


 

Q.1 Kas ir veidlapa I-20 un kā to sa?emt?

Veidlapa I-20 ir ASV valdības izstrādāta oficiāla veidlapa, ko izsniedz sertificēta skola iespējamajiem neimigrācijas studentiem, lai vi?i varētu sa?emt F-1 vai M-1 vīzu. Veidlapa I-20 kalpo kā pierādījums par uz?em?anu skolā, un tajā ir iek?auta visa vajadzīgā informācija, lai samaksātu SEVIS I-901 nodevu, pieprasītu vīzu vai mainītu statusu, kā arī varētu iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs. Veidlapas I-20 labās malas aug?pusē, tie?i virs svītrkoda, ir norādīts studenta SEVIS identifikācijas numurs — tā pirmais burts ir N, kam seko devi?i cipari.

Uz aug?u


 

Q.2 Cik savlaicīgi man ir jāiesniedz pieteikums studentu vīzai?

Neimigrācijas studentu vīzai ieteicams pieprasīt, tiklīdz ir sa?emta veidlapa I-20. Pieteikumu drīkst iesniegt jebkurā laikā, lai vīzas intervija varētu notikt laikus. Tomēr studentu vīzu izsniedz ne ātrāk kā 120 dienas pirms mācību sākuma datuma, kas norādīts veidlapā I-20.

Uz aug?u


 

Q.3 Kad man ir jāce?o uz ASV pēc vīzas sa?em?anas?

Sākotnēji jūs drīkstat ce?ot uz Amerikas Savienotajām Valstīm ne ātrāk kā 30 dienas pirms mācību sākuma datuma, kas norādīts veidlapā I-20, neatkarīgi no tā, kad vīza bija izsniegta.

Uz aug?u


 

Q.4 Vai persona, kura iece?oja ASV ar vieso?anās vīzu, drīkst mainīt statusu, lai k?ūtu par studentu, ja tiek uz?emta skolā un sa?em veidlapu I-20?

Jā. Parasti ir at?auts iesniegt pieprasījumu mainīt jūsu neimigranta statusu, ja esat likumīgi ??ērsojis ASV robe?u ar neimigrācijas vīzu, jūsu neimigrācijas statuss vēl ir derīgs, jūs neesat pārkāpis tā nosacījumus un neesat izdarījis nekādus pārkāpumus, kas at?emtu jums tiesības uzturēties ASV. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet USCIS tīmek?a vietni.

Uz aug?u


 

Q.5 Kā rīkoties, ja es sa?emu veidlapu I-20 no citas skolas?

Ja sa?ēmāt jauno veidlapu I-20 pēc tam, kad pieteicāties uz vīzas interviju, informējiet par to ASV konsulu intervijas laikā.

Uz aug?u


 

Q.6 Es līdz ?im strādāju H-1B statusā, ta?u mani uz?ēma universitātē kā F-1 kategorijas studentu. Vai man ir jāatgrie?as savā mītnes valstī un jāpieprasa studentu vīza?

Nē. Ja jūs jau atrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, jums nav jāpieprasa vīza, jo vīza ir paredzēta tikai iece?o?anai Amerikas Savienotajās Valstīs. Sazinieties ar ASV Pilsonības un imigrācijas dienestu (USCIS), lai noskaidrotu, vai jums ir jāmaina statuss. Izce?ojot no valsts, jums ir jāpieprasa studentu vīza, lai varētu no jauna iece?ot ASV.

Uz aug?u


 

Q.7 Vai students ar F-1 statusu drīkst strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs?

Pilna laika studenti, kam ir F vīzas, drīkst strādāt universitātes teritorijā ne vairāk kā 20 stundas nedē?ā. Kad ir pagājis gads pēc studentu statusa iegū?anas, pieteikuma iesniedzējs, iepriek? sa?emot darba at?auju, drīkst strādāt arī citur. Lai uzzinātu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu studentu konsultantu.

Uz aug?u


 

Q.8 Kas ir SEVIS sistēma un kāda ir tās ietekme uz mani?

Skolām un apmai?as programmām ir jāuztur Studentu un apmai?as programmu dalībnieku informācijas sistēmā (SEVIS) informācija par visu jauno un atkārtoti uz?emto ārzemju studentu un apmai?as dalībnieku uz?em?anas statusu. Personām, kas pieprasa studentu vīzu, ir jāsamaksā SEVIS nodeva pirms vīzas var būt izdotas. Sīkāku informāciju skatiet SEVIS tīmek?a vietnē.

Uz aug?u


 

Bie?i uzdotie jautājumi — apmai?as programmu dalībnieku vīza

 1. Kad man ir jāce?o uz ASV pēc vīzas sa?em?anas?
 2. Kas ir SEVIS sistēma, un kāda ir tās ietekme uz mani?
 3. Kas ir divu gadu noteikums?
 4. Vai man var nepiemērot divu gadu noteikumu?

Uz aug?u


 

Q.1 Kad man ir jāce?o uz ASV pēc vīzas sa?em?anas?

Apmai?as programmu dalībnieki drīkst ce?ot uz Amerikas Savienotajām Valstīm ne ātrāk kā 30 dienas pirms programmas sākuma datuma, kas norādīts veidlapā DS-2019, neatkarīgi no tā, kad vīza bija izsniegta.

Uz aug?u


 

Q.2 Kas ir SEVIS sistēma un kāda ir tās ietekme uz mani?

Skolām un apmai?as programmām ir jāuztur Studentu un apmai?as programmu dalībnieku informācijas sistēmā (SEVIS) informācija par visu jauno un atkārtoti uz?emto ārzemju studentu un apmai?as dalībnieku uz?em?anas statusu. Personām, kas pieprasa apmai?as programmu dalībnieku vīzu, ir jāsamaksā SEVIS nodeva, pirms vīzas var būt izdotas. Sīkāku informāciju skatiet SEVIS tīmek?a vietnē.

Uz aug?u


 

Q.3 Kas ir divu gadu noteikums?

Divu gadu noteikums ir ASV imigrācijas likumā bie?i lietots termins, kas nosaka to, ka daudziem apmai?as programmu dalībniekiem pēc apmai?as programmas beigām ir jāatgrie?as savā mītnes valstī un tur jāuzturas vismaz divus gadus, pirms vi?i var sa?emt un iece?ot ASV ar noteiktiem vīzu veidiem, tostarp, H-1, L-1, K-1 un imigrācijas vīzām. Svarīgi atzīmēt, ka, izsniedzot J-1 vīzas pieprasījumu, veidlapā DS-2019 tiek norādīts vienīgi provizorisks secinājums par to, vai uz jums attiecas divu gadu noteikums. Galīgo lēmumu pie?em tikai tad, ja jūs vēlāk vēlaties pieprasīt H-1, L-1, K-1 vai imigrācijas vīzu.

J-1 vīzas turētājiem, uz kuriem attiecas divu gadu noteikums, nav at?auts palikt Amerikas Savienotajās Valstīs un pieprasīt mainīt statusu pret kādu no aizliegtajiem neimigrācijas statusiem (piemēram, J-1 statusu mainīt uz H-1) vai pieteikties likumīga pastāvīgā iedzīvotāja statusam (Za?ā karte), pirms vi?i nav atgriezu?ies mītnes valstī uz vismaz diviem gadiem vai sa?ēmu?i apstiprinājumu par iz?ēmuma gadījuma piemēro?anu. Tas, vai uz jums attiecas divu gadu noteikums, izriet no vairākiem faktoriem, tostarp, jums pieejamā finansējuma avota un jūsu valsts ?Prasmju/nozaru saraksta”. Tas nav atkarīgs no kopējā Amerikas Savienotajās Valstīs pavadītā laika .

Uz aug?u


 

Q.4 Vai man var nepiemērot divu gadu noteikumu?

Iespējams. Lēmumu par iz?ēmuma gadījumu attiecībā uz divu gadu noteikuma piemēro?anu var pie?emt vienīgi Valsts departamenta Vīzu birojs. Tāpat Vīzu biroja kompetencē ir izvērtēt, vai uz jums vispār attiecas ?is noteikums, neatkarīgi no tā, kas ir bijis norādīts jūsu pasē ielīmētajā vīzā. Ja arī uz jums attiecas divu gadu noteikums, ir iespējams pieprasīt atbrīvojumu no tā. Jūs varat kvalificēties tūristu vīzai vai kādas citas neimigrācijas vīzas sa?em?anai, iz?emot iepriek? minētās, pat ja uz jums attiecas divu gadu noteikums.

Uz aug?u


 

Bie?i uzdotie jautājumi — tranzīta vai ku?u un lidma?īnu apkalpes locek?u vīza

 1. Es plānoju pavadīt vienu dienu Amerikas Savienotajās Valstīs, lai nākamajā dienā ar lidma?īnu dotos tālāk uz citu valsti. Vai man jāpieprasa C-1 vai B-1/B-2 vīza?

Uz aug?u


 

Q.1 Es plānoju pavadīt vienu dienu Amerikas Savienotajās Valstīs, lai nākamajā dienā ar lidma?īnu dotos tālāk uz citu valsti. Vai man jāpieprasa C-1 vai B-1/B-2 vīza?

Ja vēlaties doties caur Amerikas Savienotajām Valstīm nevis tranzītā, bet gan ar nolūku pavadīt laiku starp lidma?īnu reisiem ekskursijās vai draugu apciemo?anai, tad jums ir jāsa?em attiecīgā vīza, piemēram, B-2 vīza, ja jūs tai kvalificējaties.

Uz aug?u


 

Bie?i uzdotie jautājumi — reli?isko darbinieku vīza

 1. Es vēlos pieprasīt reli?isko darbinieku vīzu, bet man nav apstiprinātas petīcijas. Iepriek? es uzturējos Amerikas Savienotajās Valstīs ar R-1 vīzu, kuras sa?em?anai man nebija vajadzīga petīcija. Tā kā man agrāk jau ir bijusi izsniegta R-1 vīza, vai drīkstu pieprasīt R-1 vīzu, nesa?emot petīciju?

Uz aug?u


 

Q.1 Es vēlos pieprasīt reli?isko darbinieku vīzu, bet man nav apstiprinātas petīcijas. Iepriek? es uzturējos Amerikas Savienotajās Valstīs ar R-1 vīzu, kuras sa?em?anai man nebija vajadzīga petīcija. Tā kā man agrāk jau ir bijusi izsniegta R-1 vīza, vai drīkstu pieprasīt R-1 vīzu, nesa?emot petīciju?

Prasība par apstiprinātu petīciju stājās spēkā 2008. gada 28. novembrī. Visiem pieteikuma iesniedzējiem, kuri pieprasa R-1 neimigrācijas vīzu, ir jāsa?em no ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta (USCIS) apstiprināta petīcija. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet USCIS tīmek?a vietni.

Uz aug?u


 

Bie?i uzdotie jautājumi — pases sa?em?ana pēc vīzas intervijas

 1. Kāpēc katra pase tiek sūtīta atpaka? atsevi??ā aploksnē? Kāpēc netiek piedāvātas atlaides ?imenēm?
 2. Kā es sa?em?u pasi atpaka? pēc intervijas?
 3. Kur mana pase nonāk, ja, kurjeram ierodoties, es neesmu mājās?
 4. Vai pase ir obligāti jāpiegādā uz mājas adresi?
 5. Kas man ir jāuzrāda kurjeram, kur? piegādā manu pasi?
 6. Kādi dokumenti ir piemēroti identitātes pierādī?anai?
 7. Vai kāds cits manā vietā drīkst sa?emt manu pasi vai doties tai paka??
 8. Vai ir jāmaksā nodeva par kurjera pakalpojumiem?

Uz aug?u


 

Q.1 Kāpēc katra pase tiek sūtīta atpaka? atsevi??ā aploksnē? Kāpēc netiek piedāvātas atlaides ?imenēm?

Saska?ā ar kurjerpasta dro?ības noteikumiem katrai pasei jābūt atsevi??i izsekojamai.

Uz aug?u


 

Q.2 Kā es sa?em?u pasi atpaka? pēc intervijas?

Pase tiks piegādāta uz adresi, kuru norādījāt, piesakoties uz vīzas interviju. Ja vēlaties mainīt piegādes vietu, to varat izdarīt līdz pulksten 23:59. dienu pirms Jūsu vīzas intervijas.

Uz aug?u


 

Q.3 Kur mana pase nonāk, ja, kurjeram ierodoties, es neesmu mājās?

Kurjers piegādā pasi tikai uz to adresi, kuru izvēlējāties vai norādījāt, piesakoties uz vīzas interviju. 
Ja piegāde neizdodas, piemēram, tāpēc, ka neviena nav mājās, kurjers atstās pazi?ojumu par piegādes mē?inājumu. Jūsu pase tiks nosūtīta uz tuvāko pasta noda?u. Ja 14 darba dienu laikā Jūs pase netiks uz?emta, tā tiks atgriezta ASV vēstniecībā vai konsulātā. Ja Jūsu pase ir atgriezta ASV vēstniecībā, lūdzam sazināties ar zvanu centru, kas sniegs tālākus norādījumus.

Uz aug?u


 

Q.4 Vai pase ir obligāti jāpiegādā uz mājas adresi?

Nē. Jūs varat izvēlēties dokumentu sa?em?anu bez maksas kompānijas SIA DKL Latvija birojā Rīgā, vai arī
piegādi uz Jūsu norādīto mājas/biroja adresi (Premium Home Delivery). Pla?āku informāciju varat atrast ?eit.

Uz aug?u


 

Q.5 Kas man ir jāuzrāda kurjeram, kur? piegādā manu pasi?

Lai jūsu pase un vīza nenonāktu nepiedero?as personas rokās, sa?emot pasi, jums ir jāuzrāda valsts izsniegts identifikācijas dokuments ar fotogrāfiju vai savas pases datu lapas kopija. Jums būs arī jāparakstās par visu kurjera piegādāto dokumentu sa?em?anu.

Uz aug?u


 

Q.6 Kādi dokumenti ir piemēroti identitātes pierādī?anai?

Jums ir jāuzrāda valsts izsniegts identifikācijas dokuments ar fotogrāfiju vai savas pases datu lapas kopija.

Uz aug?u


 

Q.7 Vai kāds cits manā vietā drīkst sa?emt manu pasi?

Jā. Premium Home Delivery gadījumā Jums nav jāizsniedz rakstiska at?auja. Tomēr, lai sa?emtu Jūsu pasi, Jūsu pārstāvim, pat ?imenes locek?u gadījumā, ir jāuzrāda:
? Vi?u ori?inālais valsts izsniegtais identifikācijas dokuments ar fotoattēlu.
Gadījumā, ja izvēlējāties dokumentu sa?em?anu bez maksas kompānijas SIA DKL Latvija birojā Rīgā, personai, kas sa?em Jūsu pasi, būs jāuzrāda Jūsu izsniegta rakstiska at?auja. Pla?āku informāciju varat atrast ?eit.

Uz aug?u


 

Q.8 Vai ir jāmaksā nodeva par kurjera pakalpojumiem?

Jā. Premium Home Delivery gadījumā ir jāmaksā papildu maksa. Dokumentu sa?em?ana kompānijas SIA DKL Latvija birojā Rīgā ir bez maksas. Pla?āku informāciju varat atrast ?eit.

Uz aug?u


 


 

Bie?i uzdotie jautājumi - Vīzas pieteicēja profils

 1. Kā atjaunot manu paroli?
 2. Kā rīkoties situācijā, ja re?istrējos 波斯波利斯赛程 www.ramljg.com.cn, vēl nepieteicos vīzai, bet pārcēlos uz dzīvi citā valstī, kur plānoju pieprasīt vīzu? Kā rīkoties, ja es vēlos iesniegt vīzas pieteikumu valstī, kas nav tā pati valsts, kurā pieteicos vīzai iepriek??

Q.1 Kā atjaunot manu paroli?

Lai atjaunotu paroli, noklik??iniet uz pogas "Forgot your password? lapas lejasda?ā interneta vietnē. Ievadiet savu e-pasta adresi Username lauci?ā un noklik??iniet uz pogas Submit. E-pasta adresei ir jāsakrīt ar to e-pasta adresi, kuru izmantojāt, uzsākot savu vīzas pieprasījuma re?istrāciju. Jaunā parole tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Svarīgi: E-pastu ar jauno paroli Jūs sa?emsiet no e-pasta adreses [email protected]. Da?os gadījumos serveri var uzskatīt e-pasta sūtītāju kā neatpazīstamu un pārvietot e-pastu ar jauno paroli uz spam vai surogātpasta mapi. Ja neesat sa?ēmis e-pastu, lūdzam Jūs pārliecināties par e-pasta esamību Jūsu spam vai surogātpasta mapē.

back to top


 

Q.2 Kā rīkoties situācijā, ja re?istrējos 波斯波利斯赛程 www.ramljg.com.cn vēl nepieteicos vīzai, bet pārcēlos uz dzīvi citā valstī, kur plānoju pieprasīt vīzu? Kā rīkoties, ja es vēlos iesniegt vīzas pieteikumu valstī, kas nav tā pati valsts, kurā pieteicos vīzai iepriek??

Vīzas pieprasītājam nav jāveido jauns profils, ja tas tiek apkalpots ar CGI starpniecību. Lai veiktu izmai?as un profilā norādītu valsti, kur plānojat pieteikties ASV vīzai, Jums jāsazinās ar ASV Vīzu apkalpo?anas dienestu. Izmantojiet sada?u "Sazinieties ar mums" interneta vietnē http://ustraveldocs.com/lv_lv/lv-main-contactus.asp norādiet pases numuru, UID numuru vai e-pasta adresi, ar kuru profils izveidots iepriek?. Ja piesakāties vīzai valstī, kuru neatbalsta CGI, Jums lūgs izveidot jaunu profilu. Atgādinām, ka vīzas pieprasī?anas nodevas (Machine Readable Visa/MRV) maksājumi, kas veikti par vīzas pieprasī?anu vienā valstī, nav izmantojami citā valstī.

back to top

Bie?i uzdotie jautājumi- vīzas dokumentu pakas un modernizētā imigrācijas vīza

 1.    Man nesen bija imigrācijas vīzas intervija vēstniecībā/konsulātā un es sa?ēmu savu pasi un vīzu. Bet es nesa?ēmu dokumentu paku aizzīmogotā aploksnē, kura man ir jā?em līdzi lidma?īnā uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Mans jurists/petīcijas iesniedzējs/draugi saka, ka es nevaru lidot bez ?īs aploksnes. Ko man darīt? 
 2.    Es neatceros, vai iesniedzu savus civilos un finan?u dokumentus elektroniski vai pa pastu. Vai ir vēl kāds veids, kā noteikt, vai mana vīza ir izsniegta bezpapīra (elektroniskajā) procesā? 
 3.    Es zinu citus cilvēkus, kuri sa?ēma imigrācijas vīzas, un vi?iem vajadzēja ?emt līdzi aizzīmogotu aploksni uz ASV robe?kontroles punktu. Kāpēc vi?iem ?is process ir at??irīgs? 

Q.1 Man nesen bija imigrācijas vīzas intervija vēstniecībā/konsulātā un es sa?ēmu savu pasi un vīzu. Bet es nesa?ēmu dokumentu paku aizzīmogotā aploksnē, kura man ir jā?em līdzi lidma?īnā uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Mans jurists/petīcijas iesniedzējs/draugi saka, ka es nevaru lidot bez ?īs aploksnes. Ko man darīt? 

Valsts departaments ir sācis elektroniski apstrādāt da?us imigrācijas vīzas pieteikumus. Ja Nacionālais Vīzu Centrs vai vēstniecība/konsulāts, kurā Jums notika Jūsu vīzas intervija, pieprasīja Jums elektroniski iesniegt Jūsu civilos un finan?u dokumentus caur CEAC portālu, tad Jūsu vīza tika izsniegta caur jauno elektronisko procesu. Ja vien neesat speciāli informēts no vēstniecības/konsulāta puses, kurā Jums bija intervija, Jums nav jā?em līdzi dokumentu paka aizzīmogotā aploksnē un tā jāiesniedz ASV robe?kontroles punktā. Esiet pārliecināti, ka Jūsu dokumenti tika elektroniski nosūtīti no ASV Valsts departamenta uz Tēvzemes un dro?ības departamenta, Muitas un Robe?sardzes dienestu (DHS/CBP), a?entūru, kas pārbauda visus imigrantus, kuri iece?o valstī. Kad Jūs ieradīsieties ASV robe?kontroles punktā, robe?sardzes darbiniekiem būs piek?uve visai informācijai, kas nepiecie?ama, lai apstrādātu Jūsu iece?o?anu Amerikas Savienotajās valstīs. ?is jaunais elektroniskais process racionalizēs Jūsu imigrantu vīzas pieteikuma apstrādi un iece?o?anu Amerikas Savienotajās Valstīs.      

Q.2 Es neatceros, vai iesniedzu savus civilos un finan?u dokumentus elektroniski vai pa pastu. Vai ir vēl kāds veids, kā noteikt, vai mana vīza ir izsniegta bezpapīra (elektroniskajā) procesā? 

Jā. Apskatiet savu vīzu. Ja Jums nav nepiecie?ama dokumentu paka, Jūsu vīzā būs anotācija Jūsu vīzas bildes labajā apak?ējā stūrī, kurā norādīts “IV DOCS in CCD”.

Q.3 Es zinu citus cilvēkus, kuri sa?ēma imigrācijas vīzas, un vi?iem vajadzēja ?emt līdzi aizzīmogotu aploksni uz ASV robe?kontroles punktu. Kāpēc vi?iem ?is process ir at??irīgs? 

Da?u imigrācijas vīzu pieteikumu elektroniskā apstrāde sākās 2018. gadā. Visu veidu imigrācijas vīzu konvertē?ana uz elektronisko apstrādi prasīs vairākus gadus. Līdz process ir pabeigts, da?iem imigrācijas vīzu turētājiem būs nepiecie?ams ?emt līdzi dokumentu paku aizzīmogotā aploksnē uz ASV robe?kontroles punktu. ?īm personām nebūs anotācijas “IV DOCS in CCD” vi?u vīzas apak?ējā labajā stūrī.