2020. gada 31. janvārī tika izdots jauns Prezidenta Pazi?ojums (“Prezidenta Pazi?ojums 9983”), kas papildināja pa?reizējo P.P. 9645 par ce?o?anas ierobe?ojumiem, papla?inot tos attiecībā uz kopumā se?u valstu pilso?iem. Ierobe?ojumi attiecas tikai uz imigrācijas vīzām un / vai za?ās kartes loterijas uzvarētājiem, tie neattiecas uz neimigrācijas vīzām. Pla?āka informācija ir pieejama ?ajā saitē.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svarīga informācija vīzu pieprasītājiem par koronavīrusu:  Tiem ārvalstu pilso?iem, kas 14 dienas pirms plānotās iece?o?anas ASV viesoju?ies  zemāk minētajās valstīs, saska?ā ar Prezidenta rīkojumiem 9984, 9992, 9993 un 2020.gada 14.marta Proklamē?anas aktu, uz laiku ir apturētas tiesības iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs:  

  • Lielbritānijas un īrijas Apvienotā Karaliste, iz?emot tai piedero?ās teritorijas ārpus Eiropas;
  • īrijas Republika;
  • ?engenas zonas 26 valstis (Austrija, Be??ija, ?ehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grie?ija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lihten?teina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvē?ija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un ?veice);
  • Irānas islāma Republika;
  • ?īnas Tautas Republika, iz?emot Honkongas un Makao īpa?os administratīvos re?ionus.

 Pagaidu iece?o?anas aizliegums paredz virkni iz?ēmumu, tostarp arī attiecībā uz ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem un noteiktiem ASV pilso?u un pastāvīgo iedzīvotāju ?imenes locek?iem.  Ja pirms ce?o?anas uz ASV Jūs dzīvojat, esat nesen apmeklējis, plānojat apmeklēt vai ??ērsot tranzītā kādu no augstāk minētajām valstīm, iesakām Jums atlikt ASV vīzas interviju par 14 dienām pēc izce?o?anas no attiecīgās valsts (valstīm).  Turklāt, ja jums ir gripai līdzīgi simptomi vai domājat, ka, iespējams, esiet inficējies ar koronavīrusu, mēs cie?i iesakām atlikt vīzas interviju par vismaz par 14 dienām. Par vīzas intervijas pieraksta atlik?anu nav jāmaksā jauna nodeva, jo maksājums par vīzas pieprasī?anu ir derīgas viena gada laikā vīzas pieprasī?anai tajā valstī, kurā nodeva samaksāta.

 Ja Jums radu?ies jautājumi par vīzas intervijas atlik?anu, lūdzam sūtīt e-pastu uz [email protected], izmantot savu kontu adresē www.ustraveldocs.com/lv vai zvanīt +371(0)66092000, lai iegūtu Jums vajadzīgās norādes.

ASV vēstniecība Rīgā informē vīzu pieprasītājus par koronavīrusu:

ASV vēstniecība Rīgā ir atcēlusi ASV imigrācijas un ne-imigrācijas vīzu interviju pierakstu no 2020.gada 18.marta (?is lēmums neattiecas uz iz?ēmuma gadījumiem/ārkārtas situācijām).  No 2020.gada 20.marta ASV vēstniecība Rīgā nesniedz pakalpojumu – vīzas atjauno?anas pieprasījuma iesnieg?ana pa pastu (mail-in).  Vēstniecība atsāks nodro?ināt vīzu pakalpojumus, tiklīdz tas būs iespējams, bet ?obrīd nav iespējams pazi?ot vīzu pakalpojumu atjauno?anas sākuma datumu.  Par vīzas intervijas pārlik?anu netiek iekasēta jauna nodeva, jo samaksātā nodeva ir derīga vīzas pieprasī?anai viena gada laikā vēstniecībā tajā valstī, kurā nodeva samaksāta. Ja Jums radusies ārkārtas situācija, un ir nepiecie?ams ce?ot nekavējoties, lūdzam sekot norādēm par pieteik?anos vīzas intervijai steidzamos gadījumos ?ajā adresē: https://ustraveldocs.com/lv_lv/lv-niv-expeditedappointment.asp

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ievērojiet, ka ASV vīzu interviju pieraksts personām, kas nedzīvo Latvijā, ir aizpildīts līdz pat 2020.gada augustam. ASV vēstniecībai Rīgā ir iespējams pierakstīt intervijām pavisam nelielu skaitu vīzu pierasītāju, kas nedzīvo Latvijā. Ja Jūs esiet ārvalstnieks un nedzīvojiet vēstniecības konsulārajā apgabalā – Latvijā - , un Jums nekavējoties nepiecie?ams pierakstīties vīzas intervijai, aicinām vīzu pieprasīt citā ASV vēstniecībā vai konsulātā, kur ir lielāka intervē?anas kapacitāte un iespējama intervija kādā no valodām, kurās Jūs runājat.


Svarīga informācija:  

  • PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ?oti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasī?ana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas sa?em?anu.
  • Lūdzu, ?emiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGāTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauci?ā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificē?ana būs aizkavēta. ?is numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepiecie?ams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!

 

Mount Rushmore - South Dakota

Laipni lūdzam ASV Vīzu informācijas dienestā Latvijā. ?ajā tīmek?a vietnē ir pieejama informācija par ASV imigrācijas un neimigrācijas vīzām, kā arī prasības par to pieprasī?anu. Tāpat varat uzzināt, kā samaksāt nodevu par vīzas pieprasī?anu un pieteikties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā.

?ī tīmek?a vietne ir ASV misijas Latvijā oficiālais informācijas resurss vīzu jautājumos.