Felgyorsított ügyintézés kérése

Ezen az oldalon:


áttekintés

Ha az alább felsorolt váratlan okok valamelyike miatt válik szükségessé az utazás, a kérelmez? az amerikai nagyk?vetség vagy konzulátus szabad id?pontjainak függvényében kérhet felgyorsított ügyintézést. Mivel a vízumkérelmez?knek csak egyszer van lehet?ségük sürg?sségi id?pont igénylésére ezért fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden k?vetelménynek megfeleljen. 

Feltételek

A felgyorsított ügyintézés kérelmezése el?tt az igényl?nek be kell szereznie a szükséges dokumentumokat, amelyekkel igazolni tudja az utazás sürg?sségét. Amennyiben a vízuminterjú során arra derül fény, hogy a kérelmez? valótlanságot állított a sürg?sség okával kapcsolatban, ezt a tényt felvezetik az adott eset nyilvántartásába, és ez negatívan befolyásolhatja a vízumkérelem elbírálását.

Sürg?sségi vízumid?pont igényléséhez el?sz?r be kell fizetni a vízumdíjat egy normál/átlagos vízumid?ponthoz. Azon jelentkez?k, akik megkapják a lehet?séget a sürg?sségi id?pont befoglalására, de ezt k?vet?en a vízumkérelmük elutasításra kerül vagy nem jelentek meg személyes interjún a Nagyk?vetségen, nem kaphatnak másik lehet?séget arra, hogy sürg?sségi id?pontot igényelhessenek.

Amennyiben a sürg?sségi id?pont kérelme elutasításra kerül, akkor a vízumigénylés folyamata alatt nem lesz t?bb lehet?sége hasonló (sürg?sségi) kérelem benyújtására.

Ez azt eredményezi, hogy meg kell jelenjen személyesen az eredetileg befoglalt interjú id?ponton.

Megjegyzés: Nem képezhetik felgyorsított ügyintézés indokát az alábbi utazási célok: házasságk?tésre és diplomaünnepségre való utazás, várandós rokonnak t?rtén? segítségnyújtás, éves üzleti/tudományos/szakmai konferencián való részvétel, illetve last-minute turistaúton való részvétel. Az ilyen célú utazások el?tt már jó el?re foglaljon id?pontot normál vízuminterjúra.

Orvosi szükségesség

Az utazás célja sürg?s orvosi ellátás igénybevétele, valamint k?zvetlen rokon vagy munkáltató kísérete sürg?s orvosi ellátás igénybevételére.

Szükséges dokumentumok:

  • Az orvos által írt levél, amelyben leírja a beteg egészségi állapotát, és hogy miért az Egyesült államokban kíván orvosi ellátást igénybe venni.
  • Az egyesült államokbeli orvos vagy kórház levele, amelyben kijelentik, hogy felkészültek az eset kezelésére, és jelzik a kezelés hozzávet?leges k?ltségeit.
  • Arra vonatkozó bizonyíték, hogy hogyan fogja a beteg a kezelést kifizetni.
Temetés/haláleset

Az utazás célja temetésen való részvétel, vagy egy elhunyt k?zvetlen családtag (házastárs, szül?, testvér, gyermek, élettárs) hazaszállításával kapcsolatos ügyintézés az Egyesült államokban.

Szükséges dokumentumok:

  • A temetkezési vállalat levele, amelyben megadja elérhet?ségeit, az elhunyt adatait, valamint a temetés id?pontját.
  • A kérelmez?nek ugyancsak igazolnia kell a k?zvetlen rokoni viszonyt.
Sürg?s üzleti ügy

Az utazás célja olyan sürg?s üzleti ügy elintézése, ahol az utazás szükségessége nem volt el?re látható.

Szükséges dokumentumok:

  • Az érintett egyesült államokbeli cég meghívólevele, amelyben tanúsítják a tervezett látogatás sürg?sségét, leírják az ügy jellegét, valamint azt, hogy vagy egy amerikai vagy helyi vállalat jelent?s veszteséget vagy egy üzleti lehet?ség elvesztését kénytelen elk?nyvelni, amennyiben a felgyorsított ügyintézés nem elérhet?.

vagy

  • Egy három hónapot nem meghaladó ideig tartó egyesült államokbeli képzési program igazolása, amelynek egyaránt tartalmaznia kell a helyi munkáltató és az egyesült államokbeli képzést biztosító cég levelét. Mindkét levélnek le kell írnia a képzés jellegét, és annak magyarázatát, hogy miért lesz kénytelen az amerikai vagy helyi vállalat jelent?s veszteséget vagy egy üzleti lehet?ség elvesztését elk?nyvelni, amennyiben a felgyorsított ügyintézés nem elérhet?.
Diákok és csereprogramok résztvev?i

Az utazás célja egy Egyesült államokban m?k?d? oktatási program 15 napon belül t?rtén? megkezdése vagy folytatása, amennyiben normál vízuminterjú-id?pont nem áll rendelkezésre. Ez a lehet?ség csak olyan diákok vagy cserediákok számára áll rendelkezésre, akiknél az oktatás kezd? id?pontjáig már kevesebb mint 15 nap van hátra.

Szükséges dokumentumok:

  • Eredeti I-20-as vagy DS-2019-es nyomtatvány, amely jelzi, hogy a program kezdetéig már kevesebb mint 15 nap van hátra.
  • Szükség esetén annak igazolása, hogy a kérelmez? megfizette a SEVIS-díjat.
Visszautasított ESTA

Amennyiben ?n a Vízummentességi Programban résztvev? államok állampolgára, azonban értesítést kapott, hogy t?bbé nem jogosult ezen program keretein belül utazni, kérhet sürg?sségi vízuminterjú id?pontot. Ebbe a kategóriába sorolhatók azok,akik iraki ,iráni ,szudáni, illetve szír állampolgársággal is rendelkez? kett?s állampolgárok, vagy akik 2011 március 1. után Irakba, Iránba, Szudánba, Szíriába, Líbiába, Szomáliába, valamint Jemenbe utaztak. Utazásának halaszthatatlannak kell lennie a sürg?sségi interjúid?pont kérelemre való jogosultsághoz. Kérjük, kérelmében adja meg utazásának pontos dátumát és célját.

Lényeges dokumentáció:

  • A U.S. Customs and Border Protection (az Egyesült államok Vám- és Határ?rsége) hatóságaitól kapott üzenet, melyet ESTA státuszát illet?en kapott.

Felgyorsított ügyintézés kérelmezése

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkér? ?rlap (DS-160) kit?ltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Online id?pont-egyeztetés az elérhet? legkorábbi id?pontra. Felhívjuk figyelmét, hogy a felgyorsított ügyintézés kérelmezése el?tt id?pontot kell egyeztetni. Amikor ?n id?pontot egyeztet, egy képerny?üzenet mutatja a legkorábbi elérhet? id?pontot, így a felgyorsított ügyintézési id?pontokat is. Ily módon el?fordulhat, hogy már ekkor látszik, hogy nincs szükség felgyorsított ügyintézés kérelmezésére, mert már rendelkezésre áll korábbi id?pont.

Amennyiben folytatni szeretné a felgyorsított ügyintézés kérelmezését, t?ltse ki angol nyelven a felgyorsított ügyintézés kérelmezésére szolgáló ?rlapot, vagy forduljon segítségért a telefonos ügyfélszolgálathoz. Kérjük, feltétlenül írja le a sürg?sség okát, amely az ?n véleménye szerint indokolja a felgyorsított ügyintézést. Ha elküldte a kérelmet, az amerikai nagyk?vetség vagy konzulátus e-mailben fog válaszolni az ?n kérelmére.

4. lépés

Abban az esetben, ha az amerikai nagyk?vetség vagy konzulátus jóváhagyja a kérelmét, e-mailben értesítik ?nt arról, hogy id?pontot kell foglalnia interneten keresztül a felgyorsított ügyintézés részét képez? interjúra. Megértését kérjük, hogy a telefonos ügyfélszolgálat nem tud ?nnek id?pontot egyeztetni, de ha valamilyen kérdése van, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Abban az esetben, ha az amerikai nagyk?vetség vagy konzulátus elutasítja a felgyorsított ügyintézésre vonatkozó kérelmét, az elutasításról e-mailben értesítik ?nt, és ez esetben az eredeti id?pontban kell megjelennie az interjún.

Megjegyzés: A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló e-mailt a [email protected] címr?l küldjük. Bizonyos e-mail alkalmazások az ismeretlen feladóktól érkez? leveleket a levélszemétmappába helyezik. Amennyiben nem kapja meg az értesítést, kérjük, ellen?rizze a levélszemétmappák tartalmát is.

5. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és id?pontjában menjen el az amerikai nagyk?vetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az id?pont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, a mostani és az ?sszes korábbi útlevelét, valamint a vízumkérelmet támogató dokumentumokat. A fenti dokumentumokkal nem rendelkez? kérelmez?k jelentkezéseit elutasítják.