Informace pro ?adatele o víza tykající se nového koronaviru:
Od 16. b?ezna 2020 ru?í Velvyslanectví Spojenych stát? pravidelné sch?zky tykající se p?istěhovaleckych a nep?istěhovaleckych víz. Velvyslanectví USA od 16. b?ezna 2020 nep?ijímá ?ádosti pro Interview Waiver pro v?echny kategorie víz. Pravidelné vízové slu?by budou obnoveny, jakmile to bude mo?né, ale v tuto chvíli nejsme schopni uvést konkrétní datum. Poplatek za vízum je platny a v zemi, kde byl uhrazen, jej lze pou?ít pro ?ádost o víza po dobu jednoho roku od data platby. Pokud máte nějakou naléhavou zále?itost a pot?ebujete cestovat okam?itě, po?ádejte si zp?sobem uvedenym na stránce http://cdn.ustraveldocs.com/cz/cz-niv-expeditedappointment.asp o naléhavou sch?zku.

Na základě prezidentskych vynos? ?. 9984, 9992, 9993 a následného vynosu ze dne 14. b?ezna 2020 se pozastavuje vstup do Spojenych stát? cizím státním p?íslu?ník?m, kte?í během období 14 dn? p?ed vstupem nebo pokusem o vstup do Spojenych stát? nav?tívili jakoukoli zemi z následujícího seznamu:
- Spojené království Velké Británie a Severního Irska, kromě zámo?skych teritorií mimo Evropu;
- Irská republika;
- 26 zemí, je? tvo?í schengensky prostor (Belgie, ?eská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichten?tejnsko, Litva, Loty?sko, Lucembursko, Malta, Ma?arsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, ?ecko, Slovensko, Slovinsko, ?panělsko, ?védsko a ?vycarsko)
- íránská islámská republika;
- ?ínská lidová republika, s vyjimkou zvlá?tních administrativních oblastí Hongkong a Macao

Existují vyjimky, na které se pozastavení vstupu nevztahuje, mimo jiné se jedná o osoby s trvalym pobytem v USA a některé rodinné p?íslu?níky osob s trvalym pobytem v USA. Tyto vyjimky jsou popsány v citovanych vynosech. Pokud máte pobyt v kterékoli z vy?e uvedenych zemí, cestovali jste v nedávné době do kterékoli z vy?e uvedenych zemí nebo máte v úmyslu cestovat do kterékoli z vy?e uvedenych zemí nebo jí projí?dět p?ed plánovanou cestou do Spojenych stát?, doporu?ujeme vám odlo?it sch?zku za ú?elem pohovoru v rámci ?ádosti o vízum a? na  dobu nejméně 14 dn? od va?eho odjezdu z p?íslu?né země. Pokud navíc trpíte p?íznaky podobnymi ch?ipce nebo se domníváte, ?e jste mohli byt vystaveni nákaze novym koronavirem, d?razně vám doporu?ujeme odlo?it sch?zku nejméně o 14 dn?. Změnu termínu sch?zky lze provést bezplatně a poplatky k ?ádosti o vízum platí v zemi, kde byly uhrazeny, po dobu jednoho roku. Pokud máte jakékoli otázky tykající se změny naplánované sch?zky s pracovníkem konzulárního oddělení, kontaktujte nás http://cdn.ustraveldocs.com/cz/cz-main-contactus.asp a vy?ádejte si konkrétní pokyny.

31 ledna 2020 bylo vydáno nové prezidentské prohlá?ení ("prezidentské prohlá?ení 9983"), které doplňuje dosavadní cestovní omezení P.P. 9645 jeho roz?í?ením o státní p?íslu?níky ?esti dal?ích zemí. Omezení se vztahují pouze na imigra?ní víza a / nebo na DV loterii, na nep?istěhovalecké víza se nevztahují. Více informací je k dispozici na tomto odkazu.
Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informa?ní slu?ba pro americká víza v ?eské republice. Na této webové stránce naleznete informace o americkych p?istěhovaleckych i nep?istěhovaleckych vízech v?etně po?adavk?, které je nutné splnit p?i podávání ?ádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinny poplatek za ?ádost o vízum a jak si m??ete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v ?eské republice je oficiálním informa?ním zdrojem o vízech.